Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 10 Natuur - 2

10.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Natuur - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.       
binnendijkse natuurgebieden, ten behoeve van de ontwikkeling, het herstel en het behoud van de ecologische en landschappelijke waarden van het (Natura 2000-)gebied;
b.      
extensieve dagrecreatie;
inclusief de daarbij behorende:
c.       
plassen, moerassen, drassen, ruigten, rietopstanden, graslanden en bossen;
d.      
fiets- en wandelpaden;
e.       
uitkijk-, schuil- en informatievoorzieningen;
f.        
kleinschalige daghorecavoorzieningen;
g.      
kunstzinnige objecten;
h.      
waterhuishoudkundige voorzieningen.
 
10.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
10.3.1 Werkzaamheden
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a.       
het ontginnen, bodem verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;
b.      
het aanleggen, verbreden en verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c.       
het planten, vellen of rooien van houtgewas en bomen;
d.      
het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
e.       
het verlagen of verhogen van het waterpeil;
f.        
het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
g.      
het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, aanlegplaatsen of verhardingen ten behoeve van de watersport.
h.      
diepploegen;
i.        
het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen.
 
10.3.2 Voorwaarden
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 10.3.1 mag alleen en moet worden geweigerd:
a.       
indien door de uitvoering van de werken of werkzaamheden of door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de ecologische en landschappelijke waarden van het Natura 2000-gebied en daaraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen;
b.      
indien is gebleken dat de in lid 10.3.1 genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan, zullen leiden tot een inbreuk op de ecologische en landschappelijke waarden van het Natura 2000-gebied.
 
10.3.3 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning als bedoeld in lid 10.3.1 is vereist voor:
a.       
werken of werkzaamheden, behorend bij de aanleg van het project Munnikenland (uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en Dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland);
b.      
werken of werkzaamheden, behorend bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;
c.       
werken of werkzaamheden die op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip verleende vergunning, vrijstelling/ontheffing of anderszins, mogen worden uitgevoerd;
d.      
werken of werkzaamheden binnen het kader van de normale bodemexploitatie en bodemgebruik.