Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 11 Verkeer

11.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.       
wegen;
b.      
fiets- en wandelpaden;
c.       
parkeerterreinen;
 
inclusief de daarbij behorende:
d.      
groenvoorzieningen;
e.       
waterlopen;
f.        
bermen en taluds;
g.      
verkeersvoorzieningen t.b.v. het scheepvaartverkeer (verkeersborden, walverlichting, betonning e.d.), met een hoogte van maximaal 6 meter.
 
11.2 Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming en voorts met inachtneming van de volgende regels:
a.       
de oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 50 m²;
b.      
de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 4 m;
c.       
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
1.        10 m voor palen en masten;
2.        3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
alvorens vergunning wordt verleend voor het aanbrengen van straatverlichting wint de gemeente advies in bij Rijkswaterstaat.
 
11.3 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet op de ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied - 3'de bestemming te wijzigen in de bestemming Recreatie – Dagrecreatie ten behoeve van één (horeca)voorziening ter ondersteuning van de dagrecreatie, waar kleinere etenswaren, zoals broodjes, ijs, snacks en niet-alcoholische dranken worden verstrekt en/of de verhuur ten behoeve van niet-gemotoriseerd recreatief transport plaatsvindt, voor zover:
a.       
de nabijgelegen bedrijven hiermee niet in hun bedrijfsvoering en/of ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
b.      
de oppervlakte van gebouwen niet meer bedraagt dan 50 m²;
c.       
de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan 4 m;