Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 17 Waarde - Cultuurhistorie (dubbelbestemming)

17.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de versterking van de cultuurhistorische waarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze waarden komen tot uitdrukking in het historisch karakter van het gebied, de aanwezige rijksmonumenten, de onderlinge samenhang van de verschillende monumenten en andere cultuurhistorische elementen en de ruimtelijke structuur van het gebied.
 
17.2 Bouwregels
a.       
In aanvulling op het bepaalde in lid 3.2 tot en met lid 13.2 geldt dat binnen het bij deze bestemming behorende bouwvlak, zoals opgenomen binnen de bestemming Natuur -2, uitsluitend de historische bouwwerken van Batterij Brakel zijn toegestaan;
b.      
Op de in artikel 8 bedoelde gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
 
17.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 17.2, sub b voor het bouwen overeenkomstig de bouwregels van artikel 8, mits vooraf advies wordt ingewonnen van:
a.       
de gemeentelijke monumentencommissie;
b.      
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en
c.       
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 
17.4 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering en afmeting van bouwwerken ter bescherming en versterking van de in lid 17.1 genoemde cultuurhistorische waarden.
 
17.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 
17.5.1 Werkzaamheden
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a.       
het ontginnen, bodem verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;
b.      
het aanleggen, verbreden en verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c.       
het planten, vellen of rooien van houtgewas en bomen;
d.      
het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
e.       
het verlagen of verhogen van het waterpeil;
f.        
het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
g.      
alle overige werkzaamheden, die de cultuurhistorische waarden van het gebied kunnen aantasten.
h.      
het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, aanlegplaatsen of verhardingen ten behoeve van de watersport
i.        
het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen.
 
17.5.2 Voorwaarden
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 17.5.1 mag alleen en moet worden geweigerd:
a.       
indien door de uitvoering van de werken of werkzaamheden of door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan het cultuurhistorisch waardevolle karakter van het gebied en daaraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen;
  
17.5.3 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning als bedoeld in lid 17.5.1 is vereist voor:
a.       
werken of werkzaamheden, behorend bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;
b.      
werken of werkzaamheden die op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip verleende vergunning, vrijstelling/ontheffing of anderszins, mogen worden uitgevoerd;
c.       
werken of werkzaamheden behorend bij het project Munnikenland (uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en Dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland).
 
17.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
17.6.1 Sloopverbod
Op of in de in lid 17.1 bedoelde gronden is het verboden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk bouwwerken te slopen.
 
17.6.2 Voorwaarde
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 17.6.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien het plan onevenredige afbreuk doet aan de in lid 17.1 genoemde cultuurhistorische waarden.