Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 18 Waterstaat - Waterkering (dubbelbestemming)

18.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg, het beheer en de bescherming van de waterkering.
 
18.2 Bouwregels
18.2.1 Vormgeving (nieuwe) waterkering
In aanvulling op het bepaalde in lid 3.2 tot en met lid 13.2 geldt ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden dat de nieuwe waterkering vormgegeven dient te worden zoals aangeduid in het rapport "Integrale Planstudie Munnikenland, Dijkverleggingsplan', d.d. 21 mei 2010.
18.2.2 Bescherming waterkering
In afwijking van het bepaalde in lid 3.2 tot en met lid 13.2 geldt ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden dat - behoudens de bestaande bebouwing - bebouwing niet is toegestaan.
 
18.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering van bouwwerken, in geval dit noodzakelijk is in verband met de aanleg of het functioneren van de waterkering.
 
18.4 Afwijken van de bouwregels
18.4.1 Afwijking vormgeving nieuwe waterkering
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 18.2.1 ten behoeve van een andere vormgeving van de waterkering, mits:
a.       
de belangen van de waterkering niet in gevaar komen;
b.      
voorafgaand schriftelijk advies is ingewonnen bij de waterbeheerder.
18.4.2 Bouwen ten behoeve van andere bestemmingen
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 18.2.2 voor het bouwen overeenkomstig de regels van de andere daar voorkomende bestemmingen, mits:
a.       
de belangen van de waterkering niet in gevaar komen;
b.      
schriftelijk advies is ingewonnen bij de waterbeheerder.
 
18.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
18.5.1 Werkzaamheden
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a.       
het ontginnen, bodem verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;
b.      
het aanleggen, verbreden en verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c.       
het planten, vellen of rooien van houtgewas en bomen;
d.      
het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
e.       
het verlagen of verhogen van het waterpeil;
f.        
het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
g.      
het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, aanlegplaatsen of verhardingen ten behoeve van de watersport;
h.      
diepploegen;
i.        
het indrijven van voorwerpen in de bodem;
j.        
het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen.
 
18.5.2 Voorwaarden
a.
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 18.5.1 mag alleen en moet worden geweigerd:
  • indien door de uitvoering van de werken of werkzaamheden of door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan het beheer en het functioneren van de waterkering en daaraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen;
  • indien is gebleken dat de in lid 18.5.1 genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan, zullen leiden tot een inbreuk op het beheer en het functioneren van de waterkering;
b.
Alvorens te beslissen op de aanvraag zoals bedoeld in lid 18.5.1, wint het College van burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de waterbeheerder.
 
18.5.3 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning als bedoeld in lid 18.5.1 is vereist voor:
a.       
werken of werkzaamheden, behorend bij de aanleg van het project Munnikenland (uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en Dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland);
b.      
werken of werkzaamheden, behorend bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;
c.       
werken of werkzaamheden die op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip verleende vergunning, vrijstelling/ontheffing of anderszins, mogen worden uitgevoerd.