Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 19 Waterstaat - Waterstaatkundige functie

19.1 Bestemmingsomschrijving
De voor “Waterstaatkundige functie” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:
a.       
open water, ten behoeve van de afvoer en berging van water en ijs;
en verder voor
b.      
waterhuishoudkundige voorzieningen;
c.       
verkeersbewegingen te water van beroeps- en recreatievaart;
d.      
de hoogwaterbescherming.
 
19.2 Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mogen geen bouwwerken gebouwd worden.
 
19.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 19.2 teneinde het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende hoofdbestemming toe te staan, mits
voorafgaand schriftelijk advies is ingewonnen bij Rijkswaterstaat.