Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 23 Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het plan, voor:
 
a.       
het bouwen van nutsvoorzieningen voor het lokale netwerk mits de oppervlakte van een gebouw niet meer bedraagt dan 35 m² en de bouwhoogte van de bouwwerken niet meer zal bedragen dan 3,5 m;
b.      
het overschrijden van in deze regels genoemde maten en percentages, zoals goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte van gebouwen, bebouwingspercentages en afstanden tot een bouwperceelgrens, met niet meer dan 10%;
c.       
het overschrijden van de regels inzake de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met niet meer dan 20%; 
d.      
overschrijdingen van de maximale oppervlakte, een bouwvlak of de bestemmingsgrenzen door ondergeschikte bouwonderdelen, zoals erkers, balkons, bordessen, luifels, galerijen, trappen, overhangende verdiepingen, toegangen, lifthuizen en dergelijke, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 m.