Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 25 Algemene procedureregels

Bij de gebruikmaking van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen is de volgende procedure van toepassing:
 
a.       
een ontwerpbesluit tot het stellen van nadere eisen, ligt, met bijbehorende stukken, gedurende twee weken ter inzage;
b.      
de terinzagelegging wordt vooraf bekend gemaakt in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze; 
c.       
de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het schriftelijk indienen van zienswijzen gedurende de onder a genoemde termijn;
d.      
burgemeester en wethouders delen aan hen die zienswijzen hebben ingediend de beslissing daaromtrent mede.