Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.       het grondgebonden agrarisch bedrijf;
b.       extensieve dagrecreatie;
 
inclusief de daarbij behorende:
c.       agrarische gronden;
d.       toegangswegen, -paden en overig verblijfsgebied;
e.       parkeervoorzieningen;
f.        groenvoorzieningen;
g.       waterlopen.
 
3.2 Bouwregels
Uitsluitend de volgende bebouwing is toegestaan:
Bouwwerken geen gebouwen zijnde met een bouwhoogte van maximaal 2 m.
 
3.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 voor het oprichten van gebouwen, indien de oppervlakte niet meer bedraagt dan 25 m² en de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 4 m.
 
3.4 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd de bestemming te wijzigen:
a.  ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied - 1' en 'wro-zone - wijzigingsgebied - 2' in de bestemming “Natuur -2”. Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid is mogelijk voor zover het agrarisch gebruik van de gronden feitelijk en duurzaam is of wordt beëindigd;
b.  ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied - 1' in de bestemming “Bedrijf – Waterwinning. Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid is mogelijk voor zover:
- De ontwikkeling van het plangebied inpasbaar is vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch (flora en fauna) oogpunt;
- Er sprake is van een bebouwingspercentage van maximaal 10%.
- De bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan 8 meter.