Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 5 Bedrijf - Gaswinning

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - Gaswinning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.       
het winnen van aardgas;
inclusief de daarbij bijbehorende:
b.      
gebouwen, tanks en installaties;
c.       
toegangswegen, -paden en overig verblijfsgebied;
d.      
parkeervoorzieningen;
e.       
groenvoorzieningen;
f.        
waterlopen.
 
5.2 Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming en voorts met inachtneming van de volgende regels:
a.       
de gronden mogen voor maximaal 1.500 m2
bebouwd worden;
b.      
de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m;
c.       
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 20 m.