Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 6 Bedrijf - Nutsvoorziening

6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.       
nutsvoorzieningen, waaronder waterhuishoudkundige voorzieningen;
 
inclusief de daarbij bijbehorende:
b.      
toegangswegen, -paden en overig verblijfsgebied;
c.       
parkeervoorzieningen;
d.      
groenvoorzieningen;
e.       
waterlopen.
 
6.2 Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming en voorts met inachtneming van de volgende regels:
a.       
op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken - geen gebouwen zijnde - toegestaan;
b.      
de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan:
1.       
2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
2.       
4m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.