Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 7 Bedrijf - Waterwinning

7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - Waterwinning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.       
het winnen van drinkwater;
 
inclusief de daarbij bijbehorende:
b.      
gebouwen, tanks en installaties;
c.       
toegangswegen, -paden en overig verblijfsgebied;
d.      
parkeervoorzieningen;
e.       
groenvoorzieningen;
f.        
waterlopen.
 
7.2 Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming en voorts met inachtneming van de volgende regels:
a.       
de gronden mogen voor maximaal 10% bebouwd worden;
b.      
de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 8 m;
c.       
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
1.       
7 m voor palen en masten;
2.       
2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
3.       
3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
7.3 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd ter plaatse van deze bestemming het bebouwingspercentage te verhogen tot 20%. Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid is mogelijk voor zover:
· de ontwikkeling van het plangebied inpasbaar is vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch (flora en fauna) oogpunt;
· de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan 8 m.