Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 8 Cultuur en ontspanning - Museum

8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Cultuur en ontspanning - Museum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een museum en/of tentoonstellingsruimten;
b. het verrichten van sociaal-culturele activiteiten;
inclusief de daarbij bijbehorende:
c.ondergeschikte horeca-activiteiten, waaronder een bed & breakfast;
d. ondergeschikte detailhandelsactiviteiten;
e. vergader-, les- en presentatieruimten;
f. bedrijfswoningen;
g. toegangswegen, -paden en overig verblijfsgebied;
h. parkeervoorzieningen;
i. groenvoorzieningen;
j. waterlopen.
 
8.2 Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming, waarbij uitsluitend de volgende bebouwing is toegestaan:
a.       
bestaande gebouwen, waarvan de goot- en bouwhoogte, oppervlakte en inhoud niet meer mag bedragen dan de bestaande goot- en bouwhoogte, oppervlakte en inhoud ten tijde van terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan;
b.      
nieuwe gebouwen, met een maximale goothoogte van 6 m en een maximale bouwhoogte van 10 m. De oppervlakte van deze gebouwen mag maximaal 815 m2 bedragen;
c.       
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van:
1.       
7 m voor palen en masten;
2.       
2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
3.       
3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.