direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied, Zaltbommel Reparatieplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BGBBP20140025-VS01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel van het plan

Op 27 juni 2013 is het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Zaltbommel vastgesteld. Tegen dit vastgestelde plan is beroep aangetekend. Op 17 september 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Raad van State) uitspraak gedaan over de ingestelde beroepen en is het bestemmingsplan wat betreft het bepaalde omtrent een viertal percelen vernietigd.

De Afdeling heeft de gemeente opgedragen om binnen 20 weken opnieuw te besluiten over een drietal percelen zoals genoemd in paragraaf 1.2, afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht is hierbij niet van toepassing.

Het onderhavig bestemmingsplan ziet toe op een reparatie van een drietal vernietigde onderdelen van het bestemmingsplan Buitengebied met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State.

De uitspraak is in Bijlage 1 Uitspraak Raad van State bij deze toelichting opgenomen.

1.2 Ligging en begrenzing van het plangebied

Het plangebied betreft de navolgende locaties:

 • Toepadweg 41 te Zaltbommel;
 • Delwijnsestraat 13b te Delwijnen;
 • Percelen met de kadastrale nummers C 584 en C 318.

Hoofdstuk 2 Verwerking uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

2.1 Toepadweg 41

Uitspraak

Het perceel Toepadweg 41 te Zaltbommel is in het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel bestemd als voormalig agrarische bedrijfswoning. De eigenaar heeft aangegeven een woonbestemming te willen op het perceel. De afdeling oordeelde dat niet in voldoende mate is onderzocht of een woonbestemming mogelijk is. De afdeling heeft om die reden het plangebied ter plaatse van het perceel Toepadweg 41 vernietigd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.BGBBP20140025-VS01_0001.png"

Toepadweg 41

Situatie

Achter het perceel Toepadweg 41 is het bedrijf River Flowers gevestigd. Dit betreft een glastuinbouwbedrijf (chrysantenkwekerij). Het bedrijf heeft een melding gedaan op grond van het Besluit glastuinbouw. Dit besluit is opgenomen in het Activiteitenbesluit, waardoor de voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn op dit bedrijf.

In het voor dit perceel geldende Bestemmingsplan 'Buitengebied Oost en Zuid, herziening 1991' is de (bedrijfs)woning opgenomen als bedrijfswoning behorend bij het achterliggende glastuinbouwbedrijf. In het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel is het glastuinbouwbedrijf overeenkomstig het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Oost en Zuid, herziening 1991' opgenomen.

Doelstelling bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel

De doelstelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel is om een actuele planologische regeling voor de bestaande situatie op te nemen. Dit betekent voor de percelen dat een bestemming wordt opgenomen die past bij het feitelijke legale gebruik van de gronden.

Om te beoordelen welke bestemming voor het perceel Toepadweg 41 tot de mogelijkheden behoort, dient rekening gehouden te worden met het volgende:

 • of een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd kan worden, en;
 • of de agrarische bedrijfsvoering niet onevenredig geschaad wordt.

De VNG-handreiking

De VNG-handreiking Bedrijven en milieuzonering (verder: de handreiking) is een geschikt landelijk hulpmiddel om te bepalen of inpassing van de (bedrijfs)woning als woning in het bestemmingsplan in beginsel tot de mogelijkheden behoort. Die handreiking is geen wettelijke norm. Het uitgangspunt in de handreiking is dan ook niet dat daarvan slechts gemotiveerd kan worden afgeweken, maar dat de handreiking gemotiveerd wordt toegepast.

Het in aanmerking te nemen glastuinbouwbedrijf is te herleiden tot de richtafstandentabel, zijnde bedrijven met SBI-code 011, 012, 013 en 0,16.

Geur, stof, geluid en gevaar

Beginnend bij geur, stof, geluid en gevaar kan het volgende worden geconstateerd. De VNG-handreiking houdt ten aanzien van tuinbouw 30 m aan voor geluid. Voor geur, stof en gevaar wordt 10 m aangehouden.

De afstanden die in de handreiking worden aanbevolen, gelden in beginsel tussen de perceelsgrens van een bedrijf en de gevel van een woning die is gelegen in een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied, een stiltegebied of een natuurgebied. Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, kunnen gemotiveerd kleinere richtafstanden worden aangehouden bij het omgevingstype gemengd gebied, dat gezien de aanwezige functiemenging of ligging nabij drukke wegen al een hogere milieubelasting kent. Lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. De afstandsstap kan met 1 worden verlaagd als er sprake is van gemengd gebied; 30 m wordt dan 10 m, 100 m wordt dan 50 m.

Samenvattend kan worden vastgesteld dat voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar in beginsel een richtafstand van 30 m dient te worden aangehouden. Deze afstand wordt bepaald door het aspect geluid. De andere aspecten vergen een minimale richtafstand van 10 m.

Het omgevingstype 'gemengd gebied' is in beginsel een geschikte kwalificatie voor het betrokken gebied. Aldus leidt de toepassing van de handreiking voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar tot een minimale richtafstand van 10 m.

Aanvullend geldt dat het glastuinbouwbedrijf zich bedient van bijzondere installaties. Dit zijn de zogenaamde Warmtekrachtkoppelingen (WKK's). Deze WKK's zijn onder de naam 'total energy installaties (met gasmotor)' afzonderlijk opgenomen in de VNG-richtafstandenlijst, bijlage 2. De daar opgenomen richtafstanden voor installaties zijn verwerkt in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, voor zover het activiteiten betreft die onderdeel uitmaken van een bedrijf. De richtafstand voor een WKK is 50 meter tot een rustige woonwijk voor geluid, met de toevoeging C (continu). Voor gemengd gebied kan een stap terug gedaan worden naar 30 meter. Een andere veel gebruikte installatie door het glastuinbouwbedrijf is een vorkheftruck met verbrandingsmotor. De heftruck met verbrandingsmotor heeft een richtafstand van 50 m. Ook die afstand zou kunnen worden teruggebracht naar 30 m nu het gaat om het omgevingstype 'gemengd gebied'.

Situatie perceel

De afstand van de gronden die zijn bestemd voor glastuinbouw (aanduiding glastuinbouw) en daarbij behorende gebouwen en installaties (bouwvlakken) tot de (bedrijfs)woning (gevel) bedraagt respectievelijk ongeveer 15 en 22 meter. Dit betekent:

 • er wordt voldaan aan de richtafstand met betrekking tot glastuinbouwbedrijven (zijnde kassen) uitgaande van een gebiedstype 'gemengd gebied';
 • er wordt niet voldaan aan de richtafstand met betrekking tot WKK's en het gebruik van vorkheftrucks met verbrandingsmotor, die gelet op de toegekende bestemming niet zijn uitgesloten.

Goed woon- en leefklimaat

Gelet op bovenstaande omstandigheden en de noodzaak om na te gaan of het toekennen van een woonbestemming aan Toepadweg 41 belemmerend is voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van de chrysantenkwekerij, heeft akoestisch onderzoek plaatsgevonden naar de geluidssituatie op de woning Toepadweg 41.

Uit het onderzoek blijkt dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening niet voldaan wordt aan de richtwaarden om een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen.

Het onderzoek is opgenomen in Bijlage 2 Akoestisch onderzoek Toepadweg 37 - 43 te Zaltbommel van deze toelichting.

Agrarische bedrijfsvoering

Indien de woning Toepadweg 41 bestemd wordt als burgerwoning dan zal het bedrijf moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het bedrijf - bij het bestemmen van Toepadweg 41 als burgerwoning - niet kan voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit.

Daarbij moet nog in acht worden genomen dat het bedrijf op grond van het bestemmingsplan mogelijkheden heeft om de bedrijfsvoering te wijzigen of te intensiveren, bijvoorbeeld door:

 • de bouw van installaties;
 • teeltwisselingen;
 • intensivering van teelt;
 • wijziging/ intensivering van transport (intern en extern).

Het bestemmen van Toepadweg 41 als burgerwoning vormt daarmee een belemmering in de bedrijfsvoering.

Voorstel bestemming

Uitgangspunt van het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel is, zoals hiervoor aangegeven, om een actuele planologische regeling voor de bestaande situatie op te nemen. Gelet op de voorgenoemde omstandigheden behoort een woonbestemming daarmee niet tot de mogelijkheden.

Gelet op de gehanteerde plansystematiek in het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel, betekent dit in principe dat voor de woning de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarische bedrijfswoning' opgenomen kan worden.

Reparatie

De woning Toepadweg 41 wordt voorzien van een aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarische bedrijfswoning'. Daarmee wordt ter plaatse van de aanduiding burgerbewoning toegestaan.

2.2 Delwijnsestraat 13b

Uitspraak

De Raad van State heeft in haar uitspraak d.d. 17 september 2014 geoordeeld dat de feitelijke situatie van de woning Delwijnsestraat 13b onvoldoende is onderzocht.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.BGBBP20140025-VS01_0002.png"

Delwijnsestraat 13b

Reparatie

In het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel is voor het perceel Delwijnsestraat 13b het bepaalde overeenkomstig het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Herziening 1995-1' (zie onderstaand) opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.BGBBP20140025-VS01_0003.png"

Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied Herziening 1995-1'

De doelstelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel is om een actuele planologische regeling voor de bestaande situatie op te nemen. Dit betekent voor de percelen dat een bestemming wordt opgenomen die past bij het feitelijke legale gebruik van de gronden.

Door initiatiefnemer is in een deskundigenbericht (StAB) aangetoond dat hij het bedrijf aan de Delwijnsestraat 13c niet meer exploiteert en initiatiefnemer ook geen banden meer met het bedrijf heeft. Gelet op de gehanteerde plansystematiek in het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel, betekent dit dat in principe voor de woning de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarische bedrijfswoning' opgenomen kan worden.

Nadere afweging woonbestemming

Er dient echter ook nader afgewogen te worden of een woonbestemming voor het perceel Delwijnsestraat 13b tot de mogelijkheden behoort.

De woning maakt onderdeel uit van het bouwvlak van het bedrijf Delwijnsestraat 13c (schuur achter de woning Delwijnsestraat 13b) en Delwijnsestraat 13a. De afstand van de gevel van de woning Delwijnsestraat 13b tot de grens van het bouwvlak (Delwijnsestraat 13a en 13c) bedraagt circa 15 m.

De bestemming 'Agrarisch' met een bouwvlak staat (grondgebonden) agrarische bedrijvigheid toe, bijvoorbeeld het fokken en houden van rundvee, waarvoor een richtafstand (geur) geldt van 100 meter (SBI-code 0141, 0142).

Ter plaatse van de Delwijnsestraat 13c is feitelijk een bedrijf gevestigd dat bloemen kleurt en experimenteert met teeltvormen m.b.t. chrysanten. Dit bedrijf valt onder SBI-code 011,012 en 013 tuinbouw(bedrijfsgebouwen) met een richtafstand (geluid) van 30 meter. De ontsluiting van het bedrijf vindt plaats ten westen van de woning Delwijnsestraat 13b.

Gelet op de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor agrarische bedrijvigheid alsmede ten aanzien van de huidige bedrijfsactiviteiten ter plaatse, kan geconcludeerd worden dat er niet wordt voldaan aan de richtafstanden, waardoor een goed woon- en leefklimaat voor het perceel Delwijnsestraat 13b niet kan worden gegarandeerd.

Gelet op het uitgangspunten om een actuele planologische regeling voor de bestaande situatie op te nemen, ligt het niet in de rede om de bedrijfsvoering ter plaatse te belemmeren. Het opnemen van een woonbestemming behoort dan ook niet tot de mogelijkheden.

Conclusie

De woning Delwijnsestraat 13b wordt voorzien van een aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarische bedrijfswoning'. Daarmee wordt ter plaatse van de aanduiding burgerbewoning toegestaan.

2.3 C 584 en C 318

Uitspraak

Het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden" ter plaatse van het westelijke gedeelte van het perceel met het kadastrale nummer C 584 en het plandeel met de bestemming "Natuur" ter plaatse van het perceel met het kadastrale nummer C 318 zijn tevens vernietigd. Dit omdat onvoldoende inzicht gegeven is in het bestaande gebruik van de percelen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.BGBBP20140025-VS01_0004.png"

Percelen C 584 en C 318

Reparatie

De doelstelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel is om een actuele planologische regeling voor de bestaande situatie op te nemen. Dit betekent voor de percelen een bestemming wordt opgenomen die past bij het feitelijke legale gebruik van de gronden.

Conclusie

 • Het westelijke gedeelte van het perceel met het kadastrale nummer C 584 is als natuur ingericht en wordt conform de gehanteerde plansystematiek bestemd voor natuur.
 • Het perceelsgedeelte met het kadastrale nummer C 318 is als landbouwgrond in gebruik en wordt conform de gehanteerde plansystematiek bestemd voor agrarische doeleinden (bestemming Agrarisch met waarden).
 • Overeenkomstig de plansystematiek is een aanduiding ten behoeve van de bescherming van ecologische waarden in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (inmiddels Gelders natuurnetwerk) opgenomen.

Hoofdstuk 3 Juridische aspecten

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de regels van het bestemmingsplan. De regels vormen samen met de verbeelding het juridische deel van het bestemmingsplan. Zowel verbeelding als regels voldoen aan de verplichte landelijke standaarden voor de uitwisseling en vergelijkbaarheid van digitale bestemmingsplannen (IMRO2012 en SVBP2012).

Het bestemmingsplan bestaat uit:

 • een toelichting;
 • regels;
 • een digitale verbeelding, die analoog uit driekaartbladen bestaat.


In de verbeelding zijn de bestemmingen van de gronden weergegeven. Naast een bestemming worden er ook aanduidingen en dubbelbestemmingen op de verbeelding weergegeven. Deze bestemmingen, aanduidingen en dubbelbestemmingen zijn nader uitgewerkt in de regels. De regels en de verbeelding vormen samen het juridisch bindend deel van het bestemmingsplan.


In de toelichting wordt gemotiveerd hoe de keuze van de bestemmingen tot stand is gekomen en waarom de regels zijn opgenomen.


In voorliggend (reparatie)bestemmingsplan is zo veel mogelijk aangesloten bij de regels zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel.


De regels zijn verdeeld over vier hoofdstukken:

Inleidende regels

In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt (artikel 1). Niet alle begrippen worden verklaard. Slechts die begrippen waarover interpretatiekwesties kunnen ontstaan en die daardoor een eenduidige toepassing van de regels kunnen verhinderen worden toegelicht. Ook is de wijze van meten in dit hoofdstuk bepaald (artikel 2).

Bestemmingsregels

In het tweede hoofdstuk zijn de bestemmingsregels opgenomen. Per bestemming is aangegeven welke functies tot de bestemming worden gerekend en wat de specifieke bouw- en gebruiksregels van de gronden zijn.

Algemene regels

Het derde hoofdstuk bevat bepalingen met een algemeen karakter. Hierin is de anti-dubbeltelregel opgenomen, alsmede de algemene bouw- en gebruiksregels, de algemene aanduidingsregels en algemene afwijkingsregels en de algemene wijzigingsregels.

Overgangs- en slotregels

In het laatste hoofdstuk is het overgangsrecht en de slotbepaling opgenomen. Hoewel het hier ook algemene bepalingen betreft, zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opgenomen.

3.2 Bestemmingsregels

3.2.1 Bestemmingen

Agrarisch

De voormalig agrarische bedrijfswoningen aan de Toepadweg 41 en de Delwijnsestraat 13b zijn opgenomen binnen de bestemming Agrarisch en voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voormalig agrarische bedrijfswoning'.

Voor de voormalig agrarische bedrijfswoningen zijn specifieke regels opgenomen ten aanzien van situering en maatvoering.

Agrarisch met waarden

Het perceelsgedeelte met het kadastrale nummer C 318 is als landbouwgrond in gebruik en wordt conform de gehanteerde plansystematiek bestemd voor agrarische doeleinden (bestemming Agrarisch met waarden).

Natuur
Het westelijke gedeelte van het perceel met het kadastrale nummer C 584 is als natuur ingericht en wordt conform de gehanteerde plansystematiek bestemd voor natuur. Aan verschillende werkzaamheden die invloed kunnen hebben op de waarde van deze natuur, is een vergunningstelsel gekoppeld. Geen vergunning is in dat kader nodig voor werken (geen bouwwerken zijnde) of werkzaamheden ten behoeve van normaal beheer en onderhoud.


Binnen de natuurbestemmingen is het bouwen van de gebouwen in principe niet toegestaan. Bouwwerken (geen gebouwen zijnde) ten behoeve van de bestemming mogen maximaal 4 m hoog zijn. Voor de bouw van palen en masten en uitkijkvoorzieningen geldt dat deze tot respectievelijk 10 m en 6 m hoog zijn toegestaan.

3.2.2 Dubbelbestemmingen

Waarde-Archeologie 2 en 3
Binnen het plangebied zijn twee verschillende verwachtingswaarden aanwezig. Afhankelijk van de verwachtingswaarde is de dubbelbestemming Archeologie opgenomen. Met deze regeling wordt geborgd dat bij een bepaalde verstoringsdiepte of verstoringsoppervlak verkennend archeologisch onderzoek wordt gedaan. Deze verplichting komt voort uit het verdrag van Malta. De gemeente Zaltbommel beschikt over een uniforme regeling welke ook voor dit plangebied is opgenomen.

Waarde - Beschermd dorpsgezicht

Een belangrijke stedenbouwkundige structuur in het plangebied is het op basis van de Monumentenwet beschermde dorpsgezicht Nederhermert Zuid. Doel van de aanwijzing is de karakteristieke met de historische ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen als zwaarwegend belang bij verdere ontwikkelingen binnen het gebied. Het bestemmingsplan neemt hiertoe de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' op.

Waterstaat-Waterstaatkundige functie

De in het plangebied aanwezige gronden rondom de rivieren (het perceel met het kadastrale nummer C 584 en het plandeel en het perceel met het kadastrale nummer C 318) zijn medebestemd voor 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie'. Naast de andere bestemmingen (hoofdbestemmingen) zijn deze gronden mede bestemd voor de afvoer van oppervlaktewater, sediment en ijs, voor waterhuishouding, voor verkeer te water en voor aanleg, onderhoud en verbetering van de waterkering.

3.2.3 Gebiedsaanduiding

Overige zone - EHS-natuur

Een deel van het plangebied valt onder het regime van de EHS (Gelders natuurnetwerk). Deze gebieden zijn als gebiedsaanduidingen in de verbeelding weergegeven en in de regels is hieraan een beschermde regeling gekoppeld.