direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Zaltbommel, Maas-Waalweg 15 Zuilichem
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BGBBP20180015-VS01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel, Maas-Waalweg 15 Zuilichem met identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBP20180015-VS01 van de gemeente Zaltbommel;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Van toepassing verklaring

 • a. Het bestemmingsplan 'Parapluplan parkeren (digitaal) van de gemeente Zaltbommel met identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBP20180002-VS01, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 juni 2018 is van overeenkomstige toepassing;
 • b. Het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel van de gemeente Zaltbommel met identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBP20130009-VS02, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2013 en rekening houdend met de uitspraak van de Raad van State van 17 september 2014, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de regels als volgt worden gewijzigd:
  • 1. artikel 13, lid 13.1 onder a wordt vervangen door:

horecabedrijven vallende onder categorie 3, alsmede caf├ęs en restaurants;

  • 1. aan artikel 13 wordt de volgende bepaling toegevoegd:

13.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder geval het gebruik en/of het laten gebruiken van gronden en gebouwen ten behoeve van logiesverstrekking gerekend.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.
 • c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
4.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Sub a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Zaltbommel, Maas-Waalweg 15 Zuilichem'.