direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied Zaltbommel, Maas-Waalweg 15 Zuilichem
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BGBBP20180015-VS01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel van het plan

De gemeente Zaltbommel heeft op 1 juni 2017 een beleid huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Een initiatief voor geconcentreerde huisvesting van arbeidsmigranten, dat op basis van dit beleid werd ingediend, heeft tot veel maatschappelijke onrust geleid. De gemeente Zaltbommel heeft vervolgens besloten om het bestaande beleid te gaan aanpassen. Om ongewenste ontwikkelingen in de tussentijd te voorkomen heeft de gemeenteraad van de gemeente Zaltbommel op 2 november 2017 een voorbereidingsbesluit genomen om vestiging van en/of omschakeling naar hotels en/of pensions te heroverwegen. Dat voorbereidingsbesluit trad op 8 november 2018 in werking. Dit is gedaan om te bekijken op welke percelen ongewenste grootschalige logiesverstrekking (waaronder de huisvesting van arbeidsmigranten) mogelijk is op grond van het geldende bestemmingsplan. Inmiddels werkt de gemeente Zaltbommel in overleg met betrokken partijen en inwoners aan nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit proces is nog niet afgerond en daarmee is het nog niet duidelijk hoe het nieuwe beleid er uit gaat zien. Daarom wordt, om een onomkeerbare en mogelijk ongewenste ontwikkeling te voorkomen, in het voorliggende bestemmingsplan de logiesverstrekking op het perceel aan Maas-Waalweg 15 te Zuilichem weg bestemd. Op dit perceel is het namelijk op grond van het geldende bestemmingsplan mogelijk een grootschalige logiesverstrekking (en daarmee de huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren.

1.2 Planbegrenzing

Het plangebied omvat het perceel aan Maas-Waalweg 15 te Zuilichem. Het plangebied ligt ten zuiden van de kern Zuilichem, in het buitengebied van de gemeente Zaltbommel. Onderstaande afbeeldingen geven de ligging en begrenzing van het plangebied weer.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.BGBBP20180015-VS01_0001.jpg"

Overzichtskaart plangebied

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.BGBBP20180015-VS01_0002.png"

Plangebied (luchtfoto 2017)

1.3 Geldend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen:

  • 1. het bestemmingsplan 'Parapluplan parkeren (digitaal)' met identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBP20180002-VS01 (vastgesteld op 14-06-2018).

In het bestemmingsplan 'Parapluplan parkeren (digitaal)' zijn nieuwe regels ten aanzien van parkeren opgenomen;

  • 2. het bestemmingsplan 'Buitengebied, Zaltbommel' met identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBP20130009-VS02 (vastgesteld op 27-06-2013 met daarin verwerkt de uitspraak van de Raad van State van 17 september 2014).

In het bestemmingsplan 'Buitengebied, Zaltbommel' zijn de gronden bestemd als 'Horeca'. Ter plaatse zijn de gronden bestemd voor de uitoefening van horecabedrijven onder categorie 2 en 3, alsmede cafés en voor een party- en congrescentrum. Ook zijn de gronden bestemd voor terrassen, tuinen, erven, toegangswegen, - paden en overig verblijfsgebied, parkeervoorzieningen, groen- en speelvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en één bedrijfswoning.

Daarnaast zijn de gronden aangewezen als 'Waarde - Archeologie 2'. De gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. Onderstaande afbeelding geeft door middel van rode lijnen het plangebied op een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Zaltbommel' weer.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.BGBBP20180015-VS01_0003.jpg"

Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied, Zaltbommel', perceel Maas-Waalweg 15 Zuilichem

1.4 Leeswijzer

De toelichting bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 2 vormt de kern van de toelichting, waarin de verschillende wijzigingen worden toegelicht. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 2 Wijzigingen

Op het perceel aan Maas-Waalweg 15 te Zuilichem zijn gelet op de bestemming bouw- en gebruiksmogelijkheden aanwezig om grootschalige logiesverstrekking mogelijk te maken.

Voorliggend bestemmingsplan betreft een aanpassing van het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel. Met dit bestemmingsplan wordt de mogelijkheid voor het verstrekken van logies op het perceel aan Maas-Waalweg 15 te Zuilichem weg bestemd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.BGBBP20180015-VS01_0004.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.BGBBP20180015-VS01_0005.png"

Streetview Google, opnamedatum augustus 2016

Het perceel aan Maas-Waalweg 15 is thans bestemd als 'Horeca'. De voor Horeca aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor horecabedrijven vallende onder categorie 2 en 3, alsmede cafés en restaurants en een party- en congrescentrum.

Onder horeca categorie 2 wordt verstaan:
"vormen van horeca-activiteiten waarbij in hoofdzaak logies en/of maaltijden worden aangeboden en waarvan de exploitatie doorgaans geen aantasting van het woon- en leefklimaat veroorzaakt: restaurants, hotels, pensions".

Onder horeca categorie 3 wordt verstaan:
"vormen van horeca-activiteiten die qua exploitatievorm aansluiten bij winkelvoorzieningen, waar mogelijk kleinere etenswaren worden verstrekt, zoals broodjeszaken, cafetaria's, ijssalons, eethuisjes, lunchrooms, automatiek, internetcafés".

Aanpassing bestemmingsplan

Met voorliggend bestemmingsplan wordt de bestemming Horeca gewijzigd. Het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel wordt van overeenkomstige toepassing verklaard, met dien verstande dat:

  • 1. horecabedrijven vallende onder categorie 2 niet zijn toegestaan, met uitzondering van cafés en restaurants;
  • 2. logiesverstrekkig tot strijdig gebruik met de bestemming Horeca wordt gerekend.

Met bovenstaande wijziging komt de logiesfunctie te vervallen. Voor het overige blijft het mogelijk op het perceel een party- en congrescentrum te exploiteren, alsmede een café en/ of restaurant en horeca categorie 3.

Hoofdstuk 3 Uitvoerbaarheid

3.1 Gevolgen van de herziening

Het bestemmingsplan is in lijn met het bestemmingsplan Buitengebied, Zaltbommel. De uitgangspunten van de in het kader van dat bestemmingsplan uitgevoerde onderzoeken zijn nog steeds valide voor dit bestemmingsplan. Met het wegbestemmen van de logiesfunctie (die nimmer als zodanig ter plaatse geëxploiteerd is) blijven er voldoende gebruiksmogelijkheden over om te spreken van een uitvoerbare bestemming.

3.2 Economische uitvoerbaarheid

Exploitatieverplichting

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting van een bestemmingsplan minimaal inzicht te worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid van het plan. Tevens bestaat op grond van de Wet ruimtelijke ordening de verplichting om, indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs kosten moet maken, bijvoorbeeld voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, en de plankosten, deze moeten kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar. Een en ander dient te worden vastgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten met iedere grondeigenaar. Als er met een grondeigenaar geen overeenkomst is gesloten en het kostenverhaal niet anderszins is verzekerd, dient een exploitatieplan te worden opgesteld welke tegelijkertijd met het bestemmingsplan moet worden vastgesteld.

Conclusie

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch waarborgen van het gemeentelijke beleid inzake huisvesting van arbeidsmigranten voor het perceel aan Maas-Waalweg 15 te Zuilichem. Dit plan voorziet niet in een bouwplan, waardoor er geen exploitatieplanverplichting is.

3.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf donderdag 1 november 2018 voor een periode van zes weken (t/m woensdag 12 december 2018) voor een ieder ter inzage gelegen. Hierop is één zienswijze ingediend. In Bijlage 1 is de zienswijzennota opgenomen waarin de ingekomen zienswijze is samengevat en van antwoord voorzien.