direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied, Liesveldsesteeg
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BGBBPW20160009-OW01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het wijzigingsplan Buitengebied, Liesveldsesteeg met identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBPW20160009-OW01 van de gemeente Zaltbommel;

1.2 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Artikel 2 Van toepassing verklaring

De regels uit het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard, welke op 25 februari 2015 door Provinciale Staten van de provincie Gelderland is vastgesteld, zijn van toepassing, met dien verstande dat artikel 11 ('Wonen') uit het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard wordt vervangen door artikel 3('Wonen') van dit wijzigingsplan.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan huis verbonden beroepen;
 • c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden van water, bergen, aan- en afvoeren van water en natuurvriendelijke oeverzones langs watergangen;
 • d. geluidwerende voorzieningen;
 • e. ter plaatse van de functieaanduiding 'ontsluiting': een ontsluiting van de achterliggende agrarische gronden;

één en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen e.d.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming, zoals woningen in de vorm van een hoofdgebouw met bijbehorende bouwwerken, alsmede bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting' is geen bebouwing toegestaan.

3.2.2 Hoofdgebouw

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. per bouwperceel is één hoofdgebouw toegestaan met dien verstande dat:
  • 1. in totaal maximaal 3 hoofdgebouwen zijn toegestaan;
  • 2. per hoofdgebouw maximaal 2 woningen zijn toegestaan;
 • b. de afstand tot het midden van de rijbaan mag niet minder bedragen dan 22 m en niet meer dan 27 m, met dien verstande dat bij 2 naast elkaar gelegen hoofdgebouwen het verschil van de afstand tot de weg niet minder dan 2 meter bedraagt;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt niet minder dan 3 meter;
 • d. de afstand tussen twee hoofdgebouwen bedraagt minimaal 10 meter;
 • e. de maatvoering van hoofdgebouwen mag de volgende maten niet overschrijden:
  • 1. goothoogte: 6,5 m;
  • 2. bouwhoogte: 11 m;
  • 3. inhoud: 1.200 m3, met dien verstande dat de inhoud maximaal 750 m3 bedraagt indien in een woongebouw 1 woning wordt gerealiseerd;
  • 4. breedte voorgevel: maximaal 16 m.
3.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken en overkappingen mogen uitsluitend worden opgericht op minimaal 10 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken en overkappingen mag maximaal 100 m² per woning bedragen, met een maximum van 50% van het bouwperceel achter (het verlengde van) de voorgevel;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m, met dien verstande dat voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken de goothoogte tevens de hoogte van de eerste verdiepingsvloer van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 m mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6,5 m;
 • e. voor het bouwen van aangebouwde bijbehorende bouwwerken gelden voorts de volgende regels:
  • 1. de maximale diepte aan de achterzijde van het hoofdgebouw mag maximaal 5,5 m bedragen;
  • 2. de maximale breedte aan de zijgevel van het hoofdgebouw mag maximaal 3 m bedragen;
  • 3. het plaatsen van hekwerken op aangebouwde bijbehorende bouwwerken is toegestaan, indien en voor zover het hekwerk als een afscheiding geldt voor een dakterras en indien het hekwerk niet hoger is dan 1 m;
 • f. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen.
3.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel niet meer dan 1 m mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van pergola's mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;
 • d. zwembaden moeten worden gebouwd achter (het verlengde van) de achtergevel van het hoofdgebouw, waarbij de bouwhoogte niet meer dan 1,2 m mag bedragen;
 • e. de oppervlakte van paardenbakken mag niet meer dan 1.200 m² bedragen;
 • f. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 2 m bedragen.
3.3 Afwijken van de bouwregels
3.3.1 Vergroting bijbehorende bouwwerken

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.3sub b voor vergroting van de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken met dien verstande dat:

 • a. voor percelen waarvan de oppervlakte gerekend vanaf 3 m achter de voorgevelrooilijn, meer dan 250 m² bedraagt, de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet meer mag bedragen dan 100 m² vermeerderd met 10% van de oppervlakte van het perceel gerekend vanaf 250 m², met een gezamenlijk maximum van 200 m² aan bijbehorende bouwwerken;
 • b. voor percelen waarvan de oppervlakte, gerekend vanaf 3 m achter de voorgevelrooilijn meer dan 1.500 m² bedraagt, de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet meer dan 250 m² mag bedragen.
3.4 Specifieke gebruiksregels
3.4.1 Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen:

 • a. het gebruik dan wel het laten gebruiken van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor (zelfstandige) bewoning;
 • b. het gebruik dan wel het laten gebruiken van ruimten binnen een woning en/of bijbehorende bouwwerken voor de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf;
 • c. het gebruik dan wel het laten gebruiken van ruimten binnen een woning en/of bijbehorende bouwwerken voor recreatieve nevenactiviteiten;
 • d. het gebruik dan wel het laten gebruiken van de in deze bestemming aangegeven gronden en de daarop voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen daarvan ten behoeve van een seksinrichting.
3.4.2 Aan huis verbonden beroep

De gezamenlijke vloeroppervlakte per bouwperceel ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep op de in lid 3.1 bedoelde gronden mag, in voorkomend geval samen met de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van andere beroeps- en bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 3.5.1, niet meer bedragen dan 30 m2.

3.4.3 Voorwaardelijke verplichting parkeren

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend het gebruiken en het (doen) laten gebruiken van de hoofdgebouwen ten behoeve van het wonen, zonder de aanleg en instandhouding van tenminste 2 parkeerplaatsen per woning op eigen terrein, met dien verstande dat:

 • a. de parkeerplaatsen niet achter elkaar gelegen mogen zijn;
 • b. parkeerplaatsen in gebouwen niet meegerekend mogen worden.
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Omgevingsvergunning aan huis verbonden bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.4.1 onder b, teneinde binnen een woning en/of bijbehorende bouwwerken de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf toe te staan. Hiervoor dient aan de volgende criteria te worden voldaan:

 • a. de woonfunctie dient als overwegende functie gehandhaafd te blijven;
 • b. de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf dient te worden uitgeoefend door de bewoner van de woning;
 • c. het gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woon- en leefmilieu opleveren en mag geen afbreuk doen aan het karakter en de doelstellingen van het betreffende gebied;
 • d. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de afwikkeling van het verkeer en/of leiden tot onevenredige parkeerdruk;
 • e. (detail)handel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf;
 • f. de gebruiksoppervlakte ten behoeve van het aan huis verbonden bedrijf en aan huis verbonden beroep als bedoeld in sublid 3.4.2 mag maximaal 30 m² bedragen.
3.5.2 Recreatieve nevenactiviteiten

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.4.1 onder c teneinde binnen een woning en/of bijbehorende bouwwerken recreatieve nevenactiviteiten zoals het verstrekken van logies en ontbijtvoorzieningen (bed & breakfast), theetuinen, exposities, verhuur van fietsen, huifkarren e.d., toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. de woonfunctie dient in overwegende mate behouden te blijven;
 • b. de nevenactiviteit dient plaats te vinden binnen de bestaande gebouwen;
 • c. de vloeroppervlakte van bestaande bebouwing die wordt aangewend voor de nevenactiviteit mag niet meer bedragen dan 150 m2;
 • d. indien het betreft logies, zijn maximaal 5 appartementen toegestaan;
 • e. er mag geen sprake zijn van onevenredige aantasting van de bestaande landschappelijke waarden;
 • f. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • g. parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Buitengebied, Liesveldsesteeg'.