Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Poederoijen, Dorpsweg 3A
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBPW20170012-VS01
1 Inleidende regels
 
Artikel 1 Begrippen
 
In deze regels wordt verstaan onder:
 
1.1 plan
het wijzigingsplan ‘Poederoijen, Dorpsweg 3A’ met identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBPW20170012-VS01 van de gemeente Zaltbommel.
 
2 Bestemmingsregels
Artikel 2 Wonen
 
2.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wonen;
 2. aan huis verbonden beroepen;
 3. hobbymatig agrarisch gebruik;
 4. voet- en fietspaden;
 5. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden van water, bergen, aan- en afvoeren van water en natuurvriendelijke oeverzones langs watergangen;
 6. geluidwerende voorzieningen;
één en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen e.d.
 
2.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving
 
a. Aan huis verbonden beroep
Binnen de bestemming 'Wonen' is gebruik van een deel van de woning en/of het bijbehorend bouwwerk ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep toegestaan, mits:
 1. de woonfunctie als overwegende functie gehandhaafd blijft;
 2. de te gebruiken oppervlakte ten behoeve van de uitoefening van het aan huis verbonden beroep niet meer bedraagt dan 30 m2.
b. Aan huis verbonden bedrijf
Het gebruik van een deel van de woning en/of het bijbehorend bouwwerk ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf kan uitsluitend worden toegestaan indien een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.5.1 wordt verleend.
 
2.3 Bouwregels
 
2.3.1 Algemeen
Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming, zoals woningen in de vorm van hoofdgebouwen met bijbehorende bouwwerken, alsmede overige bouwwerken.
 
2.3.2 Hoofdgebouw
Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
 1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 2. ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' is maximaal één hoofdgebouw in de bouwwijze 'vrijstaand' toegestaan;
 3. de inhoud van een hoofdgebouw mag maximaal 750 m3 bedragen;
 4. de bouw- en goothoogte mag niet meer bedragen dan 9 meter respectievelijk 4,5 meter;
 5. de voorgevel van het hoofdgebouw moet in de naar de openbare weg gekeerde bouwgrens zijn gesitueerd;
 6. de afstand van de hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 meter.
2.3.3 Maatvoering bijbehorend bouwwerk
Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
 1. aangebouwde en vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden opgericht ter plaatse van de bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ (bg);
 2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6,5 meter;
 3. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 meter;
 4. de bebouwde oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 250 m2;
 5. het plaatsen van hekwerken op een bijbehorend bouwwerk is toegestaan, indien en voor zover het hekwerk als een afscheiding geldt voor een dakterras en indien het hekwerk
 6. de afstand van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken tot enig ander gebouw op het bouwperceel bedraagt minimaal 1 meter.
2.3.4 Maatvoering overige bouwwerken
Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag buiten de aanduiding 'bouwvlak' en/of buiten het achtererfgebied niet meer bedragen dan 2 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen maximaal 1 meter mag bedragen;
 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en/of ter plaatse van het achtererfgebied niet meer bedragen dan 4 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen maximaal 2 meter mag bedragen;
2.4 Specifieke gebruiksregels
 
2.4.1 Parkeren
Per woning dienen minimaal 2 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd en in stand gehouden, waarbij geldt dat bijbehorende bouwwerken (zijnde garages) niet worden meegeteld als zijnde parkeerplaats en de parkeerplaatsen naast elkaar gesitueerd moeten worden.
 
2.4.2 Strijdig gebruik
Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen:
 1. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor (zelfstandige) bewoning;
 2. het gebruik van ruimten binnen een woning en/of bijbehorend bouwwerk voor de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf;
 3. het gebruik van de in deze bestemming aangegeven gronden en de daarop voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen daarvan ten behoeve van een seksinrichting;
 4. het gebruik van de in deze bestemming aangegeven gronden en de daarop voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen zonder dat sprake is van de in 3.4.1. genoemde parkeerplaatsen.
2.5 Afwijken van de gebruiksregels
 
2.5.1 Omgevingsvergunning aan huis verbonden bedrijf
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 2.4.2 onder b, teneinde binnen een woning en/of bijbehorend bouwwerk de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf toe te staan. Hiervoor dient aan de volgende criteria te worden voldaan:
 1. de woonfunctie dient als overwegende functie gehandhaafd te blijven;
 2. het gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woon- en leefmilieu opleveren en mag geen afbreuk doen aan het karakter van de buurt;
 3. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de afwikkeling van het verkeer en/of leiden tot onevenredige parkeerdruk;
 4. (detail)handel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf;
 5. de te gebruiken oppervlakte ten behoeve van het aan huis verbonden bedrijf mag maximaal 30 m2 bedragen.
3 Algemene regels
Artikel 3 Overige regels
 
De regels van het bestemmingsplan Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard zoals vastgesteld op 28 september 2016, met identificatienummer NL.IMRO.9925.IPBommelerwaard-VST2, zijn van overeenkomstige toepassing op het plan, voor zover in deze planregels niet anders is bepaald.
  
4 Overgangs- en slotregels
Artikel 4 Slotregel
 
Dit wijzigingsplan kan worden aangehaald als ‘Poederoijen, Dorpsweg 3A’.