direct naar inhoud van Artikel 4 Leiding
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

Artikel 4 Leiding

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het beheer en de bescherming van ondergrondse leidingen.

4.2 Bouwregels

Op en in deze gronden mogen, in afwijking van hetgeen in overige bestemmingen is bepaald, geen bouwwerken worden gebouwd anders dan ten behoeve van deze bestemming.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2 en toestaan dat bouwwerken ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemming worden gebouwd, mits:

  • a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatige functioneren van de betreffende leiding;
  • b. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.4.1 Omgevingsvergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

  • a. het aanleggen van gesloten oppervlakteverhardingen;
  • b. het planten van bomen en van andere beplantingen die dieper wortelen of kunnen worden dan 0,3 meter.
4.4.2 Uitzonderingen

Het onder 4.4.1 opgenomen verbod is niet van toepassing op werken die:

  • a. het normale onderhoud betreffen overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
  • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.
4.4.3 Toelaatbaarheid
  • a. De onder 4.4.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend, indien het behoud van een veilige ligging van de leiding en de continu├»teit van de betreffende leiding zijn gewaarborgd.
  • b. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in 4.4.1 winnen burgemeester en wethouders advies in bij de betreffende leidingbeheerder.

4.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat deze bestemming komt te vervallen, indien uit nader onderzoek is gebleken dat de leiding buiten werking is gesteld.