direct naar inhoud van 3.1 Archeologie
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

3.1 Archeologie

3.1.1 Inleiding

Conform het bepaalde in artikel 38a van de Monumentenwet 1988 moet bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden worden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische monumenten.

3.1.2 Analyse

Op 7 juli 2011 heeft de gemeente Zaltbommel haar eigen archeologiebeleid vastgesteld. Het plangebied ligt binnen de beleidszone 'Waarde - archeologie 1', hetgeen betekent dat voor alle ruimtelijke ontwikkelingen met een oppervlakte van meer dan 30 m² en een diepte van meer dan 30 cm onder maaiveld een nader onderzoek in de vorm van een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek nodig is.

Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie uit Amersfoort heeft binnen het plangebied een archeologisch onderzoek verricht: rapport "Archeologisch vooronderzoek Burgemeester Posweg in Brakel, gemeente Zaltbommel; Ruimtelijk advies op basis van archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek" (12 maart 2013, nr. V12-2534). Het onderzoeksrapport is als bijlage 1 bijgevoegd.

Vestigia concludeert dat op basis van de resultaten van het onderzoek de archeologische verwachting voor het plangebied daarom kan worden bijgesteld naar 'laag'. Vestigia adviseert geen vervolgstappen in het kader van de Archeologische Monumentenzorg. Tot slot merkt Vestigia wel op dat in geval van een archeologische 'toevalsvondst' melding daarvan moet worden gedaan bij het bevoegd gezag.

3.1.3 Conclusie

Het aspect archeologie vormt geen planologische belemmering voor het plan.