direct naar inhoud van 5.2 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

5.2 Bedrijven en milieuzonering

5.2.1 Inleiding

Om te voorkomen dat als gevolg van het plan voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten optreedt moet worden getoetst of:

  • de voorgenomen ontwikkeling van invloed is op omliggende milieugevoelige objecten (woningen etc.) c.q. of de voorgenomen ontwikkeling een belemmering vormt voor de bedrijfsvoering van omliggende inrichtingen;
  • bestaande milieubelastende inrichtingen (bedrijven) van invloed zijn op de voorgenomen ontwikkeling.

Basis voor deze toetsing vormt de handreiking "Bedrijven en milieuzonering" (VNG, Den Haag, 2009), waarin richtafstanden zijn opgenomen voor diverse bedrijfstypen.

5.2.2 Analyse

Invloed plan op de omgeving
Het plan omvat de bouw van woningen en heeft derhalve geen milieubelastende invloed op de omgeving.

Invloed omliggende inrichtingen op plan
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de bedrijven in de directe omgeving, de SBI-code, de milieucategorie en de bijbehorende richtafstand, alsmede de werkelijke afstand tot het plangebied.

bedrijf   SBI-code   categorie   richt-
afstand  
werkelijke afstand  
Burgemeester Posweg 14a:
bedrijfsopslag  

onbekend  

onbekend  

onbekend  

16 m  
Burgemeester Posweg 19:
detailhandel verf en behang  

47.A  

1  

10 m  

>200 m  
Kooihoek 2:
boekbinderij  

1814.B  

2  

30 m  

>200 m  
Kooihoek 3:
autoherstelbedrijf (uitdeuken)  

45204.A  

3.2  

100 m  

175 m  
Marktplein 1:
kerkgebouw  

9491  

2  

30 m  

70 m  
Marktplein 3:
kantoorgebouw  

63 t/m 82  

1  

10 m  

11 m  
Vrijheidslaan 94:
basisschool  

852, 8531  

2  

30 m  

200 m  
Waaldijk 99:
timmerwerkplaats  

162.0  

3.2  

100 m  

150 m  

De richtafstand van geen van de omliggende bedrijven reikt tot binnen het plangebied. De omliggende bedrijven vormen derhalve geen belemmering voor het plan.

De locatie Burgemeester Posweg 14a vraagt om nadere aandacht. Conform het vigerende bestemmingsplan is ter plaatse een bedrijf van categorie 1 (met een richtafstand van 10 meter) mogelijk, alsmede 'bedrijfsopslag'. Het is onduidelijk om wat voor soort opslag het gaat. Thans vinden er geen bedrijfsactiviteiten op het perceel plaats. Het bedrijfsperceel is zelfs onbebouwd.
Het vigerende bestemmingsplan maakt de hervestiging van een bedrijf mogelijk. Het plangebied ligt buiten de richtafstand van een categorie 1-bedrijf. Mocht zich opnieuw bedrijfsopslag vestigen, dan zal dat te zijner tijd op zijn eigen merites moeten worden beoordeeld. Tussen het plangebied en het bedrijfsperceel staat een woning. Het plan vormt derhalve niet de meest belemmerende factor voor het bedrijf.
Geconcludeerd wordt dat de bedrijfsbestemming op het perceel Burgemeester Posweg 14a geen belemmering vormt voor het plan.

Op het achterterrein staat een nutsgebouwtje. Het betreft een zogenaamde middenspanningsruimte van beheerder Liander. De afstand van het nutsgebouwtje tot de dichtstbijzijnde nieuwe woning bedraagt 26 meter. De leidingbeheerder heeft de volgende aandachtspunten aangegeven voor de uitvoering van het plan:

  • De middenspanningsruimte moet te allen tijde volledig en zonder enige belemmering kunnen worden geopend. Hier mag dus geen parkeerplaats voor zijn aangebracht.
  • De kabel- en leidingstrook moet te allen tijde bereikbaar zijn voor het bijleggen of verwijderen van kabels. Dit betekent dat er open bestrating moet worden aangebracht. Tijdens eventuele werkzaamheden voor het leggen/verwijderen van kabels kunnen er geen auto's worden geparkeerd op (een gedeelte van) het terrein.
  • Verder mogen er op de kabel- en leidingstrook geen bomen of diepwortelende beplanting worden geplant.

Bovenstaande opmerkingen worden in acht genomen bij uitvoering van het plan. Ten aanzien van de kabel- en leidingstrook wordt een dubbelbestemming opgenomen, waarmee wordt gewaarborgd dat geen bomen of diepwortelende beplanting ter plaatse van de strook wordt aangebracht.

Er zijn geen milieutechnische beperkingen.

5.2.3 Conclusie

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen planologische belemmering voor het plan.