direct naar inhoud van 5.4 Externe veiligheid
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

5.4 Externe veiligheid

5.4.1 Inleiding

Externe veiligheid heeft betrekking op locaties waar een ongeval met gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden, waardoor personen die geen directe relatie hebben tot de risicovolle activiteit om het leven zouden kunnen komen. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet worden aangetoond dat geen nieuwe kwetsbare objecten binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar worden gerealiseerd en moet een eventuele toename van het groepsrisico verantwoord worden.

5.4.2 Analyse

Uit de gemeentelijke Externe Veiligheidsvisie blijkt dat in de omgeving van het plangebied inrichtingen en transportroutes aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de externe veiligheid van het plangebied. Hieronder vindt een nadere beoordeling plaats.

 • Er bevinden zich geen risicorelevante bedrijven binnen de kern Brakel.
 • Binnen het plangebied of op korte afstand van het plangebied zijn geen risicobedrijven of -bronnen gelegen, waarvoor veiligheidsafstanden zijn opgenomen in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" (bijvoorbeeld propaantanks met inhoud tot 13 m3, gasdrukregel- en meetstations, e.d.) en het "Vuurwerkbesluit" (vuurwerkverkooppunten).
 • Het bestemmingsplan biedt geen ruimte aan de nieuwvestiging van risicorelevante bedrijven. Dit komt overeen met het gestelde in de Externe Veiligheidsvisie van de gemeente.
 • Het plangebied is op circa 300 meter gelegen van de oever van de rivier de Waal (waarover incidenteel vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt). De frequentie hiervan is zodanig beperkt, dat er geen relevante risicocontour (voor het plaatsgebonden risico) ligt buiten deze vaarweg. Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied groepsrisico. Er is geen verantwoording van het groepsrisico nodig.
 • Daarnaast is het bestemmingsplan niet gelegen binnen:
  • 1. de invloedsgebieden van andere Bevi-inrichtingen;
  • 2. de veiligheidsafstanden van minder risicovolle bedrijven of risicobronnen, zoals vuurwerkverkooppunten en propaantanks;
  • 3. de toetsingszones van rijksweg A2 en de spoorlijn Den Bosch-Geldermalsen;
  • 4. invloedsgebieden van buisleidingen (hogedruk aardgasleidingen en brandstofleidingen).

Geconcludeerd wordt dat een (nadere) verantwoording met betrekking tot het onderwerp externe veiligheid niet nodig is.

Ten behoeve van de toetsing van de bereikbaarheid van het plangebied en de preventie en bestrijdbaarheid van calamiteiten is het plan toegezonden aan de regionale Brandweer Bommelerwaard en de Politie Zaltbommel.

De regionale Brandweer merkt op dat het plangebied zowel via de Burgemeester Posweg als de Nieuwstraat, en derhalve vanaf twee zijden, goed bereikbaar is. Bij de inrichting van het openbaar gebied moet rekening worden gehouden met de afmetingen van een tankautospuit (breedte minimaal 3,5 meter; doorrijhoogte minimaal 4,2 meter). Het plan omvat geen aanpassingen aan het openbaar gebied. Aan de genoemde afmetingen wordt reeds voldaan. Voorts geeft de Brandweer aan dat in de directe omgeving voldoende bluswater beschikbaar is.
De Brandweer zal de bouwaanvraag te zijner tijd inhoudelijk beoordelen op bouwkundige en installatietechnische aspecten. De reactie van de regionale Brandweer Bommelerwaard is als bijlage 7 bijgevoegd.

De Politie Zaltbommel geeft aan dat zij geen aanleiding ziet op het plan te reageren. Het plan voldoet aan het politiekeurmerk Veilig Wonen.

5.4.3 Conclusie

Het aspect externe veiligheid vormt geen planologische belemmering voor het plan.