direct naar inhoud van 5.5 Geluid
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

5.5 Geluid

5.5.1 Inleiding

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen aan de regelgeving inzake geluidhinder. In de Wet geluidhinder (Wgh) wordt onderscheid gemaakt in verkeerslawaai en industrielawaai. In de Wgh zijn normen voor maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de (gevels van) geluidgevoelige objecten vastgelegd.

5.5.2 Analyse

Het plan omvat nieuwe geluidgevoelige objecten. Het voor parkeren ingerichte achterterrein betreft geen openbaar gebied en hoeft derhalve in dit kader niet afzonderlijk te worden beoordeeld.

Verkeerslawaai
Op de omliggende wegen is het 30 km/uur-regime van toepassing. In het kader van de Wgh is geen onderzoek verplicht. Bovendien zijn de verkeersintensiteiten op de omliggende wegen zodanig klein dat tevens geen onderzoek nodig is in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Industrielawaai
Het plangebied ligt niet binnen een geluidszone van industrielawaai. Er is geen akoestisch onderzoek nodig.

5.5.3 Conclusie

Het aspect geluid vormt geen planologische belemmering voor het plan.