direct naar inhoud van 5.7 Luchtkwaliteit
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

5.7 Luchtkwaliteit

5.7.1 Inleiding

Het aspect luchtkwaliteit heeft betrekking op ruimtelijke ontwikkelingen die een negatieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit en op ruimtelijke ontwikkelingen die gevoelig zijn voor de luchtkwaliteit.

In het kader van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) moet worden aangetoond dat een ruimtelijke ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van vervuilende stoffen (fijnstof PM10 en stikstofdioxide NO2) in de lucht. Daarnaast is het in het kader van een goede ruimtelijke ordening van belang aan te tonen dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

5.7.2 Analyse

Het plan is beperkt van omvang en leidt bovendien tot een afname van de verkeersaantrekkende werking (zie paragraaf 4.2.3). Het plan draagt derhalve niet in betekenende mate bij aan de concentratie van stoffen in de lucht.

Het plan ligt niet in de nabijheid van auto(snel)wegen of andere wegen met een zeer hoge intensiteit. Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied.

5.7.3 Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen planologische belemmering voor het plan.