direct naar inhoud van 6.2 Planregels
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

6.2 Planregels

De indeling van de planregels is als volgt.

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Hoofdstuk 4 Overgangsregels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Begrippen (artikel 1 )
In dit artikel zijn de begrippen die in de planregels worden gehanteerd gedefinieerd. Bij de toetsing aan het bestemmingsplan moet worden uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende betekenis.

Wijze van meten (artikel 2 )
In dit artikel is aangegeven hoe de hoogte en andere maten, die bij het bouwen in acht genomen dienen te worden, gemeten moeten worden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De standaardopbouw van de bestemmingsregels conform de SVBP2008 betreft:

  • Bestemmingsomschrijving
  • Bouwregels
  • Nadere eisen
  • Afwijken van de bouwregels
  • Specifieke gebruiksregels
  • Afwijken van de gebruiksregels
  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
  • Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
  • Wijzigingsbevoegdheid

Per bestemming kunnen onderdelen, voor zover niet relevant, ontbreken.

In voorliggend bestemmingsplan is de volgende bestemming opgenomen:

Wonen (artikel 3 )
Binnen het gehele plangebied is de bestemming 'Wonen' van toepassing. Het plan biedt ruimte voor zeven appartementen in een bestaand gebouw en vier grondgebonden woningen. Alle woningen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd. Op de verbeelding is aangegeven welk type woning is toegestaan en is de maximale goot- en nokhoogte aangeduid.

Van het op basis van de gemeentelijke parkeernormen te realiseren aantal parkeerplaatsen moet ten minste 1,7 parkeerplaatsen per woning van het type 'twee-aaneen' en ten minste 1,2 parkeerplaatsen per appartement binnen het plangebied worden aangelegd. Bijmassa's worden niet meegeteld als parkeerplaats. De voorziene overdekte parkeerplaatsen zijn wel als volledige parkeerplaats aangemerkt. In geval meerdere parkeerplaatsen op een woonperceel worden aangelegd moeten deze naast elkaar zijn gesitueerd. Hierdoor zijn de parkeerplaatsen afzonderlijk van elkaar te gebruiken en wordt gewaarborgd dat de parkeerplaatsen ook daadwerkelijk gebruikt worden.

Leiding (artikel 4)
Teneinde de continuïteit van de ondergrondse kabels en leidingen van en naar de middenspanningsruimte te waarborgen is een dubbelbestemming opgenomen. Er worden beperkingen gesteld aan het aanbrengen van bouwwerken, gesloten verhardingen en diepwortelende beplanting.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Anti-dubbeltelregel (artikel 5 )
In dit artikel is bepaald dat gronden, die al eens als berekeningsgrondslag voor bouwen hebben gediend, niet nogmaals als zodanig kunnen dienen.

Algemene bouwregels (artikel 6)
Dit artikel bevat regels ten aanzien van afwijkende bestaande bebouwing.

Algemene aanduidingsregels (artikel 7)
Dit artikel bevat regels ter bescherming van de primaire waterkering.

Algemene afwijkingsregels (artikel 8 )
In dit artikel is een aantal algemene afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Deze afwijkingen betreffen onder meer het overschrijden van de maximaal toegestane maten, afmetingen en percentages.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht (artikel 9 )
Voor volgens de regels afwijkende bestaande bebouwing is voor de omvang, het onderhoud en de herbouw een overgangsregel opgenomen.
Het gebruik van de bebouwing daarentegen wordt indien mogelijk positief bestemd of indien noodzakelijk door handhaving aan de gebruiksregels van de betreffende bestemming aangepast.

Slotregel (artikel 10 )
Hier wordt vermeld onder welke naam de regels van dit bestemmingsplan kunnen worden aangehaald.