Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bruchem, Kerkstraat 1
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BRUBP20190001-VS01
1 Inleidende regels
 
Artikel 1 Begrippen
 
1.1         plan:
het bestemmingsplan 'Bruchem, Kerkstraat 1' met identificatienummer NL.IMRO.0297. BRUBP20190001-VS01 van de gemeente Zaltbommel.
 
1.2         bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
 
1.3         aan huis verbonden beroepen:
het in een woning met bijbehorende gebouwen beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, vastgesteld-technisch of hiermee gelijk te stellen gebied, zulks met behoud van de woonfunctie van de betreffende woning;
 
1.4         aan huis verbonden (bedrijfs)activiteiten:
het verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke – geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen – bedrijvigheid, waarvan de aard, omvang en uitstraling zodanig zijn, dat de activiteit in de woning en/of de daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie ter plaatse, kan worden uitgeoefend;
 
1.5         aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur op de verbeelding van het bestemmingsplan, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
 
1.6         aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
 
1.7         achtergrens bouwvlak:
een van de openbare weg en/of fiets- en voetpad afgekeerde grens van het bouwvlak;
 
1.8         archeologische waarde:
terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar alle vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde;
 
1.9         bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
 
1.10       bebouwingspercentage:
het percentage van gronden, nader bepaald in de regels, dat ten hoogste mag worden bebouwd;
 
1.11       bedrijf:
een onderneming waarin doorgaans met economisch oogmerk goederen worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt en/of opgeslagen.
 
1.14       begane grond:
de bouwlaag van een gebouw, die rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het straatniveau;
 
1.15       bestaand:
bebouwing: bebouwing zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een verleende bouwvergunning en/of omgevingsvergunning;
gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en ook aanwezig mocht zijn op grond van het voorafgaande planologische regime.
 
1.16       bijbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;
 
1.17       bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
 
1.18       bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.
 
1.19       bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;
 
1.20       bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
 
1.21       bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
 
1.22       bouwvlak:
de geometrisch bepaalde planobjecten die als zodanig zijn genoemd in de regels;
 
1.23       bouwwijze:
de wijze van bouwen van een hoofdgebouw, te weten vrijstaand halfvrijstaand of aaneengebouwd, waarbij:
 • onder “vrijstaand” wordt verstaan dat de hoofdgebouw van een woning niet begrensd is door scheidsmuren van andere hoofdgebouwen;
1.24       dak:
een gesloten bovenbeëindiging van een bouwwerk;
 
1.25       carport
een overdekte stallingsruimte voor personenauto's, die geen eigen wanden of deuren heeft en waarvan de begrenzing wordt gevormd door gebouwen en/of ondersteuningen van het dak.
 
1.26       dakterras:
buitenruimte gelegen boven de goothoogte of boeiboordhoogte van een (deel van een) gebouw,
 
1.27       detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit niet zijnde horeca.
 
1.28       gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
 
1.29       hoofdgebouw:
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
 
1.30       huishouden:
onder een huishouden wordt verstaan een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren of willen voeren.
 
1.31       kap:
een geheel of gedeeltelijke niet horizontale dakconstructie gevormd door ten minste twee schuin hellende dakschilden met een helling van elk ten minste 20° en ten hoogste 75°;
 
1.32       ondergeschikt bouwdeel:
een buiten de gevel of de dakvlakken uitstekend ondergeschikt deel van een gebouw, zoals een liftopbouw, reclame-uitingen, technische installaties zoals een koelmotor of antenne, een dakvenster, een balkon, een luifel, een galerij, schoorsteen en een bloemenvenster, met uitzondering van een erker c.q. een uitgebouwd gedeelte van een gebouw (ter uitbreiding van het grondoppervlak op de begane grond).
 
1.33       overige bouwwerken:
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
1.34       overkapping:
bouwwerken, geen gebouwen zijnde met maximaal één gesloten wand;
 
1.35       plat dak:
een dak met een dakhelling van minder dan 20°;
 
1.36       prostitue(e):
degene, die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;
 
1.37       prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;
 
1.38       raamprostiutie:
een vorm van prostitutie waarbij de werving van klanten geschiedt door een prostitué(e) die door houding, gebaren, kleding of anderszins vanuit een gebouw de aandacht op zich vestigt en waarbij de seksuele handelingen in een voor publiek besloten ruimte plaatsvinden;
 
1.39       seksinrichting:
een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang als zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub of een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
 
1.40       tuin:
het gebied binnen de bestemming wonen voorzover niet gelegen binnen het bouwvlak en de aanduiding bijgebouwen;
 
1.41       verdiepingen:
de bouwlagen van een gebouw gelegen boven de begane grondlaag;
 
1.42       voorgevel:
een naar de openbare weg en/of fiets- en voetpad toegekeerde gevel van een hoofdgebouw;
 
1.43       voorgevelrooilijn:
de lijn waarin de voorgevel van een hoofdgebouw is gelegen, alsmede het verlengde daarvan;
 
1.44       woning:
een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting van één huishouden;
 
Artikel 2 Wijze van meten
 
2.1         de dakhelling
de helling van het (deel van) het dak en het horizontale vlak;
 
2.2         de goothoogte van een bouwwerk
de hoogte in meters van de druiplijn, de bovenkant van de goot, het boeiboord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel, gemeten vanaf peil;
 
2.3          de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer en de buitenzijden (van gevels, (en/of het hart van de scheidsmuren) daken en dakkapellen);
 
2.4         de bouwhoogte van een bouwwerk
de hoogte in meters van het hoogste punt van een bouwwerk, gemeten vanaf peil, met dien verstande, dat bij de meting van de bebouwingshoogte van een gebouw schoorstenen, lichtkoepels balkonhekken en dergelijke aan een gebouw ondergeschikte bouwdelen buiten toepassing blijven;
 
2.5         de oppervlakte van een bouwwerk
de oppervlakte van een bouwwerk door middel van loodrechte projectie van het dakvlak; indien en voorzover het overstek kleiner is dan 0,5 m, gelden, in afwijking van het voorgaande, de buitenkant van de muren als bebouwde oppervlakte;
 
2.6         peil
 • voor dijkwoningen, de kruin van de dijk;
 • voor overige gebouwen, waarvan de hoofdtoegang aan een weg grenst: de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
 • in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein
2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Wonen
 
3.1         Functieomschrijving
 
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. woningen met de bijbehorende voorzieningen, tuinen, erven, groenvoorziening, parkeervoorzieningen,
  paden e.d.; 
 2. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
3.2         Nadere detaillering van de functieomschrijving
 
3.2.1     Aan huis verbonden beroepen
Gebruik van een deel van de woning en/of het bijbehorend bouwwerk ten behoeve van de uitoefening van een aan huis gebonden beroep is toegestaan, mits:
 1. de woonfunctie als overwegende functie gehandhaafd blijft;
 2. de te gebruiken oppervlakte ten behoeve van de uitoefening van het beroep aan huis niet meer bedraagt dan 30 m².
3.2.2     Aan huis verbonden bedrijf
Het gebruik van een deel van de woning en/of het bijbehorend bouwwerk ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf is uitsluitend toegestaan indien de omgevingsvergunning als bedoeld in 3.5.1. is verleend.
 
3.2.3      Parkeren
 1. Per woning dienen minimaal 2 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd en in stand gehouden;
 2. Voor het woningtype 'vrijstaand' geldt dat de parkeerplaatsen zoals bedoeld onder a. op eigen terrein en dus binnen de bestemming Wonen dienen te worden gerealiseerd en in stand gehouden, waarbij geldt dat bijbehorende bouwwerken (zijnde garages) niet worden meegeteld als zijnde parkeerplaats en de parkeerplaatsen naast elkaar gesitueerd moeten worden.
3.3         Bouwregels
 
3.3.1     Algemeen
Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, die ten dienste staan van deze bestemming, zoals woningen in de vorm van hoofdgebouwen met bijbehorende bouwwerken, alsmede overige bouwwerken.
 
3.3.2     Hoofdgebouw
Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
 1. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 2. per bouwvlak is 1 hoofdgebouw toegestaan;
 3. de goothoogte bedraagt maximaal de op de verbeelding aangegeven goothoogte;
 4. de bouwhoogte bedraagt maximaal de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte;
 5. de oppervlakte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 150 m²;
 6. indien ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’ tevens een aanduiding ‘gevellijn’ is aangegeven, dan dient de voorgevel van het hoofdgebouw in die zijde van de aanduiding ‘bouwvlak’ te worden gesitueerd waar tevens een aanduiding "gevellijn" is aangegeven.
3.3.3     Maatvoering bijbehorende bouwwerken
Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 
 1. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden opgericht ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’;
 2. voor een bijbehorende bouwwerk ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’ geldt dat deze geïntegreerd dient te zijn in het hoofdgebouw en daar, qua vormgeving, één geheel mee dient te vormen: dat wil zeggen, samen met het hoofdgebouw onder één kap.
 3. het bouwen van bijbehorende bouwwerken is niet toegestaan waar dit met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - bijbehorende bouwwerken uitgesloten' [-sba-bbu] is uitgesloten op de verbeelding;
 4. voor zover sprake is van bestaande bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, zijn deze eveneens toegestaan buiten het bouwvlak op de bestaande plek;
 5. de bouw- en goothoogte mag niet meer bedragen dan;
  • ingeval van bestaand als bestaand;
  • ingeval van bijbehorende bouwwerken ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’ als bepaald onder 3.3.2. onder c en d.
  • in andere gevallen 6 meter respectievelijk 3 meter.   
3.3.4     Bebouwde oppervlakte bijbehorende bouwwerken
Voor de maximaal toegestane bebouwde oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken geldt per bouwperceel het volgende:
 1. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 100 m²;
 2. indien de oppervlakte van de bestaande bijbehorende bouwwerken groter is dan 100 m2, is maximaal die bestaande oppervlakte toegestaan.
3.3.5      Bouwen onder peil
Het bouwen onder peil (kelder) is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'.
 
3.3.6     Maatvoering overige bouwwerken
Voor overige bouwwerken gelden de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag buiten de aanduiding 'bouwvlak' niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat:
  1. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 1 m mag bedragen;
  2. overkappingen niet zijn toegestaan;
 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' niet meer bedragen dan 4 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2 m mag bedragen; 
3.4         Specifieke gebruiksregels
 
3.4.1     Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor:
 1. het gebruik van ruimten binnen een woning en/of bijbehorende bouwwerken voor de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf;
 2. het gebruik van de in deze bestemming aangegeven gronden en de daarop voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen daarvan ten behoeve van een seksinrichting;
3.4.2      Voorwaardelijke verplichting
 1. Bij ingebruikname van de nieuw te bouwen woning op het perceel Kerkstraat 1 te Bruchem dient het erf ingericht te zijn conform het als bijlage I bij deze regels behorende erfinrichtingsplan. Deze erfinrichting dient na realisatie conform dit erfinrichtingsplan in stand te worden gehouden.
 2. Bij ingebruikname van de nieuw te bouwen woning op het perceel Kerkstraat 1 te Bruchem dient de ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan aanwezige coniferenhaag rondom de bestaande boomgaard te zijn verwijderd en verwijderd te blijven. De werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen van vogels plaats te vinden.
3.5          Afwijken van de gebruiksregels
 
3.5.1     Omgevingsvergunning aan huis verbonden bedrijfsactiviteit
Het bevoegd gezag is bevoegd om af te wijken van het bepaalde in 3.4.1 onder a, teneinde binnen een woning en/of bijbehorend bouwwerk de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
 1. de woonfunctie dient als overwegende functie gehandhaafd te blijven; 
 2. het gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woon- en leefmilieu opleveren en mag geen afbreuk doen aan het karakter van de buurt;
 3. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de afwikkeling van het verkeer en/of leiden tot een onevenredige parkeerdruk;
 4. (detail)handel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf;
de te gebruiken oppervlakte ten behoeve van het aan huis verbonden bedrijf mag maximaal 30 m² bedragen.
Artikel 4 Groen - Landelijk groen
 
4.1         Functieomschrijving
 
De voor ‘Groen – Landelijk groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. het aanbrengen en instandhouden van gebiedseigen (erf)beplanting ter landschappelijke inpassing van gebouwen, verhardingen en andere voorzieningen;
 2. water en voorzieningen voor de waterhuishouding ten behoeve van de waterhuishoudkundige situatie;
een en ander met bijbehorende voorzieningen.
  
4.2         Bouwregels
 
4.2.1     Algemeen
Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming.
 
4.2.2     Verlichtingsmasten
Verlichtingsmasten zijn niet toegestaan.
 
4.2.3     Maatvoering bouwwerken
De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m, met dien verstande dat de hoogte van erfafscheidingen niet meer mag bedragen dan 1 m.
 
4.3         Specifieke gebruiksregels
 
4.3.1     Gebruiksverbod
Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de zich daarop bevindende opstallen te gebruiken of te doen of laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de bestemming.
 
4.3.2      Voorwaardelijke verplichting
 1. Bij ingebruikname van de nieuw te bouwen woning op het perceel Kerkstraat 1 te Bruchem dient het erf ingericht te zijn conform het als bijlage I bij deze regels behorende erfinrichtingsplan. Deze erfinrichting dient na realisatie conform dit erfinrichtingsplan in stand te worden gehouden.
 2. Bij ingebruikname van de nieuw te bouwen woning op het perceel Kerkstraat 1 te Bruchem dient de ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan aanwezige coniferenhaag rondom de bestaande boomgaard te zijn verwijderd en verwijderd te blijven. De werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen van vogels plaats te vinden.
4.3.3     Strijdig gebruik
Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen:
 1. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 2. het aanbrengen van verhardingen;
 3. het bedrijfsmatig gebruiken van de gronden;
 4. het bespuiten van de boomgaard met gewasbeschermingsmiddelen. 
Artikel 5 Waarde - Archeologie 0
 
5.1       Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Waarde - Archeologie 0' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.
 
5.2         Bouwregels
 
5.2.1     Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van een bouwwerk
 1. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen, een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld én waarin in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd;
 2. Geen onderzoeksplicht naar archeologische waarden geldt in het geval van vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
 3. Voor zover op basis van ander documentatiemateriaal onmiskenbaar vaststaat dat archeologische waarden niet zijn te verwachten (bijvoorbeeld als al onderzoek heeft plaatsgevonden, waaruit bleek dat er geen archeologische waarden aanwezig waren of dat toereikende maatregelen genomen konden worden om aanwezige waarden in de bodem te behouden), kan met instemming van het bevoegd gezag (veelal de gemeente) onderzoek achterwege blijven en bestaan vanuit de archeologie geen belemmeringen.
5.2.2     Voorwaarden
Indien uit het in lid 5.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
5.2.3     Bouwverbod
Indien uit het in lid 5.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door de in lid 
5.2.2  genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de vergunning geweigerd.
 
5.3         Afwijken van de bouwregels
 
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid  5.2  en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen worden gebouwd, mits vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij een ter zake deskundige.
 
5.4         Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 
5.4.1     Omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 0' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
 1. het ophogen van de bodem;
 2. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 3. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
 4. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
 5. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
 6. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan niet als bos zijn bestemd;
 7. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;
 8. het aanleggen van bos of boomgaard;
 9. het scheuren van grasland;
 10. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen.
5.4.2      Uitzonderingen
 1. Het in  5.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
  1. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
  2. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
 2. Voor zover op basis van ander documentatiemateriaal onmiskenbaar vaststaat dat archeologische waarden niet zijn te verwachten (bijvoorbeeld als al onderzoek heeft plaatsgevonden, waaruit bleek dat er geen archeologische waarden aanwezig waren of dat toereikende maatregelen genomen konden worden om aanwezige waarden in de bodem te behouden), kan met instemming van het bevoegd gezag (veelal de gemeente) onderzoek achterwege blijven en bestaan vanuit de archeologie geen belemmeringen.
5.4.3     Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning voor een werk, niet zijnde een bouwwerk, of werkzaamheden op grond van een bestemmingsplan, inpassingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit kan slechts worden verleend, indien door de in lid  5.4.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
 
5.4.4     Voorwaarden
Voor zover de in  5.4.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één van de volgende voorschriften wordt verbonden:
 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
 2. de verplichting tot het doen van opgravingen,
 3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
5.4.5     Onderzoeksplicht
De omgevingsvergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd, waarin:
 1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
 2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.
5.4.6     Beoordelingscriteria
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de beoordeling van het rapport advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige.
 
5.5         Wijzigingsbevoegdheid
 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door de bestemming ' Waarde - Archeologie 0' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
3 Algemene regels
 
Artikel 6 Anti-dubbeltelregel
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Artikel 7 Algemene bouwregels
 
7.1         Ondergeschikte bouwdelen
 
7.1.1     Overschrijding bouw- en bestemmingsgrenzen
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, gevel- en kroonlijsten, regenpijpen, stoeptreden, luifels, installaties, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,0 m bedraagt.
 
7.1.2     Overschrijding bouwhoogte
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen is overschrijding van de bouwhoogte toegestaan door ondergeschikte bouwdelen, als gevelversieringen, ventilatiekanalen, installaties, regenpijpen, liftkokers e.d., mits de overschrijding van de maximaal toegestane bouwhoogte niet meer dan 1,0 m bedraagt.
 
Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
 
Het bevoegd gezag kan, voor zover niet reeds op grond van een andere bepaling van dit bestemmingsplan vergunning voor het afwijken kan worden verleend, door middel van het verlenen van een vergunning, afwijken van de in dit bestemmingsplan voorgeschreven maatvoering, afmetingen, en percentages tot niet meer dan 10% van die maatvoering, afmetingen en percentages, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat. 
4 Overgangs- en slotregels
Artikel 9 Overgangsrecht
 
9.1         Overgangsrecht bouwwerken
 
9.1.1      Algemeen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
9.1.2      Afwijken
Het bevoegd gezag kan eenmalig met een omgevingsvergunning afwijken van artikel 9.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 9.1.1 met maximaal 10%.
 
9.1.3      Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken
Artikel 9.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
  
9.2         Overgangsrecht gebruik
 
9.2.1      Algemeen
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 
9.2.2      Strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 9.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 
9.2.3      Verboden gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in artikel 9.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 
9.2.4      Uitzondering op het overgangsrecht gebruik
Artikel 9.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende plan daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
 
Artikel 10 Slotregel
 
Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het bestemmingsplan ‘Bruchem, Kerkstraat 1’