direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, voet- en fietspaden, met bermen;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. afwateringsdoeleinden;
 • e. buis- en kabelverbindingen voor de waterhuishouding, riolering, nutsbedrijven en overeenkomstige doeleinden;
 • f. straatmeubilair, voorzieningen tbv ondergrondse afvalcontainers;
 • g. beheer en bescherming van de watergang als primaire bestemming, uitsluitend op de gronden gelegen binnen een afstand van 4 m uit de bestemmingsgrens van de bestemming "water".
5.2 Bouwregels

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. lichtmasten, maximaal 10 meter;
 • b. verkeers- en verwijsborden, maximaal 3 meter;
 • c. abri's, maximaal 3 meter;
 • d. weg- en waterbouwkundige kunstwerken, maximaal 3 meter;
 • e. zitbanken, beeldhouwwerken en daarmee gelijk te stellen kunstzinnige elementen, maximaal 3 meter;
 • f. in afwijking van het bepaalde in lid 5.2 a tot en met e, mag op de in lid 5.1 onder g bedoelde gronden niet worden gebouwd.
5.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 5.2 onder f, voor het bouwen in overeenstemming met het bepaalde in lid 5.2 onder a tot en met e , mits;

 • a. de mogelijkheden voor een adequaat beheer en onderhoud van de watergang, alsmede de watergang als zodanig, niet worden geschaad;
 • b. burgemeester en wethouders vooraf advies hebben ingewonnen van de beheerder van de watergang.