direct naar inhoud van 2.1 Ruimtelijke karakteristiek
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

2.1 Ruimtelijke karakteristiek

2.1.1 Verkeer

De Kern Gameren kent een rechtstreekse aansluiting op de doorgaande infrastructuur van regionaal en nationaal niveau. Hierbij vormt de Van Heemstraweg (N322), ten zuiden van het plangebied, de verbinding met de A2 in het oosten en de A27 in het westen. De Molenveldweg (N832) loopt in zuidelijke richting, richting Ammerzoden. Het plangebied is hiermee op uitstekende wijze ontsloten op zowel regionaal als nationaal niveau.

Ten aanzien van het voorliggend plangebied blijft de huidige wijze van ontsluiten gehandhaafd. Omdat geen wijzigingen worden aangebracht in de bestaande verkeersstructuur worden hier geen belemmeringen voorzien vanuit het aspect verkeersveiligheid. Door het opsplitsen van de bedrijfsactiviteiten zal het aantal verkeersbewegingen tussen de locatie aan de Middelkampseweg aanzienlijk teruggedrongen worden. Wel kan een toename van aan- en afvoer van grondstoffen voorzien worden. Echter deze toename staat niet in verhouding tot het huidige transport tussen de beide bedrijfslocaties. In de vigerende milieuvergunning is opgenomen dat bij de maximale capaciteit 36 verkeersbewegingen per dag (met vrachtwagens) plaatsvinden tussen de locatie aan de Middelkampseweg 13 en De Hoef 7. Deze verkeersbewegingen komen met de realisatie van de, in het voorliggend bestemmingsplan, beschreven wijzigingen te vervallen. Het totale aantal verkeersbewegingen (vrachtwagens) is conform de vigerende milieuvergunning 131 bewegingen per dag. Hiervan komen aldus 36 verkeersbewegingen te vervallen, waarmee het totale aantal verkeersbewegingen met ruim 27% afneemt. Dit terugdringen van het aantal verkeersbewegingen heeft eveneens een positieve invloed op geluidsbelasting naar de omgeving als de luchtkwaliteit ter plaatse.

Tenslotte zal ten aanzien van het aspect parkeren de huidige situatie gehandhaafd blijven. Een toename in de parkeerdruk ligt dan ook niet in de lijn der verwachting. De uitbreiding ter plaatse van de Middelkamseweg bestaat slechts uit een toename van bedrijfsgebouwen voor opslag en transport, omdat er geen uitbreiding plaatsvindt van de bestaande kantoorfunctie wordt een toename in het bezoekersparkeren dan ook niet voorzien. Wel is een toename in de aan- en afvoer van het van grondstoffen mogelijk. Echter, het stallen van vrachtwagens ten behoeve van transport zal volledig binnen het eigen terrein plaatsvinden.

2.1.2 Bebouwing

De bebouwing binnen het plangebied bestaat uit verschillende bedrijfsgebouwen, welke volledig ten dienste staan van de bedrijfsvoering. Deze bebouwing en de bebouwing in de directe omgeving van het plangebied bestaan hoofdzakelijk uit bedrijfshallen, waarbij op verschillende percelen bedrijfswoningen zijn gesitueerd. De bebouwing langs de Middelkampseweg kent geen eenduidige voorgevelrooilijn, hoewel de bebouwing op regelmatige afstand van de openbare ruimte is gesitueerd.

Zoals reeds aangegeven zal de huidige bebouwing aan De Hoef 7 worden gehandhaafd.

De ontwikkelingen van het plangebied aan de Middelkampseweg 13 zijn nog niet uitgewerkt in een bouwkundig ontwerp. Hierdoor zal binnen het voorliggend bestemmingsplan dan ook enkel tegemoet gekomen worden aan de ruimtevraag voor het duurzaam voortzetten van het ter plaatse gevestigd bedrijf. Hierdoor wordt voldoende flexibiliteit geboden aan de toekomstige invulling van het terrein. Hierbij zal worden aangesloten bij de bebouwingsvoorschriften, zoals deze in het vigerend bestemmingsplan zijn opgenomen ten aanzien van de goot- en bouwhoogte. Daarnaast zal, evenals in het vigerend bestemmingsplan, een ruim bouwvlak worden opgenomen waarbinnen een bebouwingspercentage is vastgelegd. De nadere uitwerking van het bouwkundig ontwerp dient te voldoen aan de voorschriften van het voorliggend bestemmingsplan alsmede de eisen vanuit welstand.