direct naar inhoud van 3.3 Provinciaal beleid
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

3.3 Provinciaal beleid

3.3.1 Inleiding

De provincie ziet er op toe dat bestemmingsplannen ook inderdaad worden vastgesteld conform hun beleid, waarbij zij een reactieve rol vervult. Een en ander vraagt om een nadere vertaling van het streekplanbeleid van 2005 in een of meerdere Structuurvisie(s) en / of verordening(en).

Om hieraan richting te geven is de vertaling in 2008 neergelegd in de Wro-agenda. De Wro-agenda beoogt een kader te bieden voor de toepassing van nieuwe instrumenten en duidelijkheid te bieden waar dit al kan. In deze agenda, die het bestaande beleid en de gedragslijn “Gelderland en de nieuwe Wro” als uitgangspunt heeft, wordt beschreven welke instrumenten toegepast (kunnen) worden voor het verwezenlijken van provinciale doelen. De nieuwe wet verandert vrijwel niets aan de inhoud van het Streekplan 'Gelderland 2005' tenzij de agenda dit aangeeft.

Op grond van de concept AMvB Ruimte van het rijk dient de provincie verordeningen vast te stellen voor een aantal onderwerpen. Momenteel is nog geen Structuurvisie vastgesteld. Wel heeft de provincie op 15 december 2010 de 'Ruimtelijke Verordening' vastgesteld. Gezien het ontbreken van een nieuwe provinciale structuurvisie dient het Streekplan Gelderland (zoals vastgesteld d.d. 29 juni 2005 door Provinciale Staten) conform het overgangsrecht aangemerkt te worden als structuurvisie in het kader van de Wro. Dit wel met inachtneming van hetgeen is opgenomen in de Wro-agenda.

3.3.2 Streekplan Gelderland 2005

In het streekplan Gelderland 2005, vastgesteld op 29 juni 2005, maakt het plangebied deel uit van de regio rivierenland. Het streekplan hanteert als uitgangspunt dat de provincie meer op hoofdlijnen stuurt. Dit betekent een grotere beleidsvrijheid (en verantwoordelijkheid) voor regio's en gemeenten.

De selectieve beleidsinzet op zaken die van provinciaal belang zijn, is vertaald in een tweeledige ruimtelijke hoofdstructuur. Deze hoofdstructuur bestaat uit het “rode raamwerk” en het “groenblauwe raamwerk”.

Rood heeft betrekking op hoogdynamische functies die samenhangen met de hoofdinfrastructuur en intensieve vormen van ruimtegebruik als stedelijke functies, intensieve vormen van recreatie en leisure, met stedelijke ontwikkeling samenhangende groenontwikkeling (groen in en om de stad) en intensieve agrarische teelten.

Groenblauw heeft betrekking op functies en kwaliteiten die afhankelijk zijn van een lage dynamiek. De gebieden waar deze functies zijn geconcentreerd zijn kwetsbaar voor intensieve vormen van ruimtegebruik. Deze gebieden zijn de EHS en waardevolle open gebieden en de gebieden waar meer ruimte voor water gecreëerd moet worden.

Naast het rode en het groenblauwe raamwerk zijn er zogenoemde multifunctionele gebieden benoemd. Dit gebied omvat het grootste deel van de provincie, en omvat de steden, dorpen en buurtschappen buiten de provinciale ruimtelijke hoofdstructuur, waardevolle landschappen en het multifunctioneel platteland. In het provinciaal planologisch beleid wordt op deze gebieden geen expliciete provinciale sturing gericht.

Gameren wordt op de streekplankaart gerekend tot het multifunctioneel gebied (multifunctioneel platteland). In het noorden grenst Gameren aan het groen-blauwe raamwerk (EHS, natuur). Ten oosten en westen van Gameren ligt een gebied dat is aangewezen in het kader van de concentratie van intensieve teelten (rode raamwerk).

Gameren grenst de op basis van het Streekplan 2005 aan de zuidoostzijde aan de zoekruimte regionale waterberging (onderdeel van het groen-blauwe raamwerk). Echter met de Streekplanuitwerking Waterberging, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 december 2006, maakt de zoekzone niet langer deel uit van het streekplan. Ten zuiden van de van Heemstraweg ligt een als zodanig aangeduid waardevol open gebied.

Het voorliggend plangebied is gelegen binnen het 'multifunctionele gebied'. Deze gebieden worden gezien als domein van de samenwerkende gemeenten waar de provinciale bemoeienis beperkt is. Het betreft de overige steden en dorpen die niet behoren tot de stedelijke netwerken of regionale centra, waardevolle landschappen en het multifunctionele platteland.

In deze gebieden spelen de volgende ontwikkelingen:

 • 1. uitvoering reconstructieplannen;
 • 2. accommoderen van nieuwe economische dragers;
 • 3. accommoderen behoefte aan centrum-dorps landelijk wonen/werken;
 • 4. inspelen op regionale structuurkenmerken;
 • 5. gebiedsspecifieke strategie in waardevolle landschappen.

3.3.3 Ruimtelijke verordening

Provinciale Staten hebben de Ruimtelijke Verordening Gelderland vastgesteld in 15 december 2010 waarna deze per maart 2011 in werking is getreden.

Met een ruimtelijke verordening stelt de provincie regels aan bestemmingsplannen van gemeenten. De provincie richt zich hierbij op onderwerpen die van provinciaal belang zijn, zoals verstedelijking, natuur, nationale landschappen, water en glastuinbouw. Gemeenten krijgen op sommige terreinen meer beleidsvrijheid, terwijl ze op andere gebieden te maken krijgen met strikte provinciale richtlijnen.

De regels in een verordening kunnen betrekking hebben op het hele provinciale grondgebied, delen of gebiedsgerichte thema’s. Gemeenten moeten binnen een bepaalde termijn hun bestemmingsplan op deze regels afstemmen. De voorschriften in de ruimtelijke verordening zijn gebaseerd op de provinciale structuurvisie (voorheen Streekplan Gelderland 2005).

In overleg met betrokken organisaties zijn de volgende onderwerpen opgenomen in de Ruimtelijke Verordening:

 • verstedelijking;
 • wonen;
 • detailhandel;
 • recreatiewoningen/ -parken;
 • glastuinbouw;
 • waterwingebied;
 • grondwaterbeschermingsgebied;
 • oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening;
 • ecologische hoofdstructuur (EHS);
 • waardevol open gebied;
 • Nationale landschappen.

Echter de betreffende verordening kent geen relevante regelgeving ten aanzien van het voorliggend plangebied.