direct naar inhoud van 4.4 Geluid
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

4.4 Geluid

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het verkeer, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder. De Wet stelt dat in principe de geluidsbelasting op woningen en overige geluidsgevoelige bebouwing niet de 48 dB grens mag overschrijden. Indien de gemeente een vaststelling van een bestemmingsplan voorbereidt, stellen zij een onderzoek in naar de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige objecten die binnen een zone ex artikel 74 van de Wet geluidhinder liggen (artikel 77 Wet geluidhinder en artikel 5 Besluit geluidhinder spoorwegen).

Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde kan in bepaalde gevallen door Gedeputeerde Staten een hogere grenswaarde worden afgegeven tot maximaal 63 dB.

Het voorliggende plangebied is in huidige situatie reeds bestemd tot bedrijfslocatie. Daarnaast maakt het voorliggende plan geen 'nieuwe' bedrijfsactiviteiten mogelijk ten opzichte van de vigerende bestemmingsplannen. Het voorliggend bestemmingsplan beoogd enkel de uitbreiding van de bebouwingsmogelijkheden zoals deze in bestemmingsplan 'Middelkampseweg' zijn vastgelegd en het tot stand brengen van een duurzame scheiding van reeds bestaande activiteiten. Bijkomend positief effect is het terugdringen van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van het vervallen van het intern transport (zie paragraaf 2.1.1)

Tenslotte wordt, binnen het voorliggend plangebied, de bouw van nieuwe (dienst)woningen niet toegestaan. Er zijn in dit plan dan ook geen nieuwe geluidsgevoelige objecten opgenomen die binnen een zone ex artikel 74 van de Wet geluidhinder liggen.

Derhalve hoeft er geen akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd en vormt de Wet geluidhinder geen belemmering voor de uitvoering van dit plan. Overigens, zal de geluidsbelasting naar de omgeving als gevolg van het plan uitsluitende verbeteren doordat het transport tussen de twee gescheiden bedrijfslocsaties komt te vervallen.