direct naar inhoud van 4.8 Water
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

4.8 Water

In verband met de voorgenomen uitbreiding van Transport- en handelsonderneming Van Tuijl BV aan Middelkampseweg 13 te Gameren is door AGEL adviseurs een berekening uitgevoerd ten aanzien van de bergingscapaciteit van de bestaande retentievoorziening binnen het perceel aan de Middelkampseweg 13.Ten behoeve van deze actualisatie is een controleberekening uitgevoerd om te kijken of het waterbezwaar ten gevolge van de voorgenomen planontwikkeling in de reeds gerealiseerde retentievoorziening past. De conclusies uit deze controleberekening zijn opgenomen in de memo 'Waterparagraaf Middelkampseweg 13 en de Hoef 7', d.d. 9 juli 2010, met kenmerk 20050007. Deze memo is als separate bijlage aan het voorliggend bestemmingsplan toegevoegd.

Het verhard oppervlak bedraagt ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling in totaal maximaal 14.189 m².

Om het waterbezwaar ten gevolge van de toename in verhard oppervlak te bepalen, zijn de volgende vuistregels van Waterschap Rivierenland gehanteerd;

  • T=10 + 10% => 436 m³/ha uitbreiding verhard oppervlak;
  • T=100 + 10% => 664 m³/ha uitbreiding verhard oppervlak.

Aan de hand van deze gegevens zijn de volgende waterbezwaren af te leiden:

  • Waterbezwaar regenreeks T=10 + 10%: circa 619 m³
  • Waterbezwaar regenreeks T=100 + 10%: circa 942 m³

Ten behoeve van de verwerking van regenwater is reeds een retentievoorziening aangebracht binnen voorliggend plangebied aan de Middelkampseweg 13. Deze retentievoorziening is uitsluitend bestemd voor de retentie van regenwater afkomstig van het perceel aan de Middelkampseweg 13. Onderstaand worden de eigenschappen van deze retentievoorziening weergegeven.

Op basis van de controle berekening is gebleken dat de retentievoorziening maximaal 984 m³ regenwater kan bergen. Hiermee is de retentievoorziening voldoende gedimensioneerd om het waterbezwaar in een T=10 + 10% en een T=100 + 10% situatie te kunnen bergen.

Het waterschap heeft reeds goedkeuring gegeven voor de realisatie van de (bestaande) retentievoorziening en het hierop lozen van hemelwater afkomstig van parkeerplaatsen. Derhalve wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling passend is binnen het beleid van het Waterschap.