direct naar inhoud van 5.3 Toelichting afzonderlijke bestemmingen
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

5.3 Toelichting afzonderlijke bestemmingen

Bedrijf

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor de vestiging van de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten genoemde bedrijfstypen. Hierbij zijn de regels specifiek gericht op de voorgestane ontwikkeling. Zo is geregeld dat na de verhuizing van de huidige glasrecycling activiteiten aan De Hoef 7 naar de locatie aan de Middelkampseweg 13, de bedrijfsactiviteit niet meer kan worden teruggeplaatst. Anderzijds worden metaaltaalverwerkings- en metaalrecyclingsbedrijven uitgesloten op de locatie Middelkampseweg 13. Hiermee wordt een duurzame scheiding van de beide bedrijfsactiviteiten gewaarborgd. Daarnaast is ter plaatse van de aanduiding 'Bedrijfswoning' een (reeds bestaande) bedrijfswoning toegestaan.

Als belangrijkste bron bij het opstellen van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is gebruikgemaakt van de lijst van bedrijfstypen uit de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 2009. In deze lijst worden voor een groot aantal bedrijfstypen en activiteiten richtafstanden ten opzichte van een rustige woonwijk gegeven. Daarbij is ervan uitgegaan dat de bedrijven ter voorkoming van hinder en/of gevaar die technieken toepassen, die thans als de meest gebruikelijke worden beschouwd.

In deze Staat van Bedrijfsactiviteiten is voor de indeling van de bedrijven naar activiteiten, net als in de VNG-publicatie, uitgegaan van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) uit 1993. Deze codering is in 2008 door het CBS omgezet naar de SBI 2008.

De richtafstanden en het aspect verkeersaantrekkende werking zijn vertaald naar de volgende (ruimtelijke) criteria voor de toelaatbaarheid:

categorie 1:

bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving toelaatbaar zijn in woonwijken.

categorie 2:

bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woonbebouwing, echter alleen in gebieden met gemengde functies.

categorie 3:

bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving in enige mate ruimtelijk gescheiden dienen te zijn van woonwijken en dienen te zijn voorzien van een eigen autoverbinding met de hoofd en/of verzamelwegen:

  • subcategorie 3.1: toelaatbaar aan de rand van woonwijken, echter in het algemeen gescheiden door een weg of een groenstrook;
  • subcategorie 3.2: gescheiden door een andere niet of weinig gevoelige functie (afstandsindicatie 100 meter).

categorie 4:

bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving op behoorlijke afstand van woonwijken gesitueerd dienen te zijn:

  • subcategorie 4.1: afstandsindicatie 200 meter;
  • subcategorie 4.2: afstandsindicatie 300 meter.

categorie├źn 5 en 6:

bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op grote afstand van woonwijken gesitueerd dienen te zijn. De aan te houden afstanden dienen per geval te worden bepaald (richtafstanden van bedrijven uit categorie 5: 500 1.000 meter, categorie 6: 1.500 meter).

Met name bij bedrijven uit categorie 3.1 is er van uitgegaan dat bij de inrichting van het terrein (wijze van ontsluiting, situering van bebouwing) voldoende rekening wordt gehouden met mogelijke hinder in de directe omgeving. Dit kan in voorkomende gevallen worden afgedwongen door middel van de in de regels opgenomen bevoegdheid om nadere eisen te stellen aan onder meer de situering van de bebouwing.

Bij de bovenbeschreven criteria voor de toelaatbaarheid is (behalve voor categorie 2) uitgegaan van zonering ten opzichte van een rustige woonwijk. Voor andere omgevingstypen zoals incidentele woonbebouwing, woonbebouwing in een stedelijke omgeving, andere gevoelige functies of stiltebehoevende gebieden met natuurwaarden kunnen, indien de situatie daartoe aanleiding geeft, de richtafstanden worden aangepast. Dit zal per geval beoordeeld moeten worden.

Groen - Beplantingsstrook

De voor "Groen - Beplantingsstrook" aangewezen gronden zijn bestemd voor de realisatie van landschappelijke beplanting ter afscherming van terreinen, voetpaden, infiltratievoorzieningen voor hemelwater, buisverbindingen voor de waterhuishouding alsmede water, watergangen en waterretentie. Binnen deze bestemming kunnen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht ten dienste van de bestemming met een bouwhoogte van maximaal 1 meter. Dit sluit aan bij het vigerend bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Middelkampseweg' waarin voorzieningen.'

Verkeer

De voor "Verkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, voet- en fietspaden, met bermen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, afwateringsdoeleinden ondergrondse infrastructuur, straatmeubilair en voorzieningen tbv ondergrondse afvalcontainers. Daarnaast is bepaald dat de gronden ten diensten staan van beheer en bescherming van de watergang indien deze binnen een afstand van 4 m uit de bestemmingsgrens van de bestemming "water" liggen.

Water

De voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor watergangen en andere voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding. Binnen deze gronden mogen enkel bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming alsmede overkluizingen ter verbinding van de aangrenzende gronden worden gerealiseerd.