direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1 Inleiding

Indien de toelichting bij een bestemmingsplan niet aan de in het besluit of in de provinciale verordening gestelde eisen voldoet kan dat door belanghebbenden (burgers, provincie, rijk of andere overheden) in het kader van de voorbereiding (inspraak) aan de orde worden gesteld.

Omdat de toelichting bij het bestemmingsplan alleen aangepast kan worden tijdens de voorbereidings- of vaststellingsprocedure van een bestemmingsplan, gelden de in dit besluit en de provinciale verordeningen opgenomen verplichtingen ter zake van de inhoud van de toelichting dus niet voor bestemmingsplannen die op het moment van inwerkingtreding van dit besluit/ de verordening reeds zijn vastgesteld. Op basis van het in het besluit opgenomen overgangsrecht geldt die verplichting evenmin voor bestemmingsplannen waarvan het ontwerp op het moment van inwerkingtreding van dit besluit ter inzage is gelegd.

Over de inhoud van dit bestemmingsplan is overleg gepleegd. De resultaten hiervan staan hieronder vermeld.

6.2.2 Vooroverleg

Voorafgaand aan het vooroverleg heeft omtrent het voorliggend plan afstemming plaatsgevonden tussen de gemeente Zaltbommel en de provincie Gelderland. De gemeente Zaltbommel heeft de provincie gevraagd een principestandpunt in te nemen ten aanzien van de bedrijfsverplaatsing, zoals in het voorliggend bestemmingsplan wordt omschreven. De provincie Gelderland heeft in dit kader advies gevraagd aan de bestuurscommissie van het Stimuleringsprogramma Economie Rivierenland (StER). De bestuurscommissie heeft in haar advies positief geadviseerd over de planontwikkeling.

Gedeputeerde Staten van Gelderland geeft in haar schrijven, d.d. 13 oktober 2009, aan op basis van het advies van de StER, in te stemmen met bedrijfsverplaatsing. Het schrijven van de provincie Gelderland is als bijlage aan het voorliggend bestemmingsplan toegevoegd. 

In het kader van het vooroverleg is het bestemmingsplan voorgelegd aan het Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland. In hun reactie op het voorontwerpbestemmingsplan geven zowel het waterschap als de provincie aan, geen bezwaar te hebben ten aanzien van het voorliggend bestemmingsplan.

6.2.3 Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Gameren, Middelkampseweg 13' en de daarbij behorende stukken hebben van donderdag 8 maart 2012 tot en met woensdag 21 maart 2012 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen inspraakreacties ingediend door belanghebbenden. Wijziging van het voorliggend bestemmingsplan als gevolg van de inspraakprocedure is dan ook niet aan de orde.