direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal beleid
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

2.2 Provinciaal beleid

Het provinciale ruimtelijk beleid is vastgelegd in de nota's:

  • Structuurvisie (Streekplan Gelderland 2005);
  • Ruimtelijke Verordening Gelderland;
  • Kwalitatief Woonprogramma.

Het plan wordt aan deze drie documenten getoetst.

2.2.1 Streekplan Gelderland 2005

Op 29 juni 2005 is het Streekplan Gelderland 2005 vastgesteld. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 heeft het streekplan de status van structuurvisie gekregen. Het beleid is derhalve van kracht gebleven.

Hoofddoel van het streekplanbeleid is het scheppen van ruimte voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak. Het plan betreft een vorm van inbreiding en voldoet daarmee aan het hoofddoel.

Uitgangspunt van het Gelders kwalitatief woonbeleid is, dat de gemeenten voorzien in een aanbod aan woningen dat past bij de geconstateerde regionale kwalitatieve woningbehoefte, die is vastgelegd in het Kwalitatief Woonprogramma. De uitgangspunten van het Kwalitatief Woonprogramma zijn voorts uitgewerkt in het Kwalitatief Woonprogramma voor de regio Rivierenland.

Conclusie
Het plan past binnen het Streekplan Gelderland 2005.

2.2.2 Ruimtelijke Verordening Gelderland

Op 1 maart 2011 is de Ruimtelijke Verordening Gelderland (hierna: Verordening) in werking getreden. De Verordening stelt regels aan de inhoud van ruimtelijke plannen voor die aspecten waar provinciale of nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken.

Op basis van het bepaalde in artikel 2, lid 2 van de Verordening is het slechts toegestaan nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen op te richten binnen de in dat lid genoemde gebieden, waaronder het bestaand bebouwd gebied. Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestaand bebouwd gebied en voldoet daarmee aan de regels van de Ruimtelijk Verordening Gelderland.

Conclusie
Het plan voldoet aan de Ruimtelijke Verordening Gelderland.

2.2.3 Kwalitatief Woonprogramma

Op 12 januari 2010 heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland het Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 (KWP) vastgesteld. Het KWP heeft als doel het woningaanbod op regionaal niveau, zowel kwantitatief als kwalitatief, zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte (de vraag) aan woningen.
Het KWP beschrijft per regio de programmatische opgave op basis van de geconstateerde regionale woningbehoefte en is daarmee het richtpunt voor woningbouwbeleid van gemeenten in de regio.

De provincie heeft met de gemeenten in de regio Rivierenland de onderstaande behoeften geconstateerd en afspraken gemaakt:

  • Er is behoefte aan meer huurwoningen. Afgesproken is dat ten minste 37% van nieuwe woningen tot de huursector zullen gaan behoren.
  • Er is behoefte aan meer betaalbare woningen. Afgesproken is dat ten minste 46% van de woningen in de betaalbare segmenten (goedkope huur, betaalbare huur en goedkope koop) worden gebouwd.
  • De behoefte aan nultredenwoningen is groot. De woning is een nultredenwoning als deze zowel extern als intern toegankelijk is en daarmee geschikt voor mensen met een beperking. Afgesproken is dat 74% van de woningen moet voldoen aan de definitie van een nultredenwoning.
  • Voorts is afgesproken dat in de periode 2010-2019 in de regio Rivierenland 9.800 woningen netto worden toegevoegd.

Het plan omvat woningen die niet tot de genoemde aandachtssegmenten behoren. Het realiseren van goedkope en betaalbare woningen is gezien het karakter van de omgeving op deze locatie niet wenselijk. Omdat het KWP voorschrijft dat slechts 46% van de woningen tot de aandachtssegmenten moeten behoren, voldoet het plan aan het KWP.
De nieuwe woningen zijn thans niet ontworpen als nultredenwoningen. Overigens passen de woningen in het gemeentelijke woningbouwprogramma.

2.2.4 Overig provinciaal beleid

Het overige provinciale beleid is niet specifiek van toepassing op onderhavig plan.