direct naar inhoud van 3.1 Archeologie
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

3.1 Archeologie

3.1.1 Inleiding

Conform het bepaalde in artikel 38a van de Monumentenwet 1988 moet bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden worden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische monumenten.

3.1.2 Analyse

Op 7 juli 2011 heeft de gemeente Zaltbommel haar eigen archeologiebeleid vastgesteld. Het plangebied ligt binnen de beleidszone 'Waarde - archeologie 1', hetgeen betekent dat voor alle ruimtelijke ontwikkelingen met een oppervlakte van meer dan 30 m² en een diepte van meer dan 30 cm onder maaiveld een nader onderzoek in de vorm van een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek nodig is. LWM Ingenieursbureau voor land-water-milieu uit Heiloo heeft het archeologisch onderzoek uitgevoerd: rapport "Archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek Schoolstraat 2 Gameren" (22 juni 2012, nr. P12.0502). Het onderzoeksrapport is bijgevoegd als bijlage 1.

LWM concludeert dat sprake is van een plangebied met een lage archeologische verwachting. Gezien het ontbreken van archeologische cultuurlagen, zoals oude woongronden en het ontbreken van overtuigende archeologische indicatoren, worden geen vervolgonderzoek of andere behoudsmaatregelen geadviseerd. Het opnemen van een dubbelbestemming ten aanzien van het aspect archeologie is derhalve niet nodig.

3.1.3 Conclusie

Het aspect archeologie vormt geen planologische belemmering voor het plan.