direct naar inhoud van 5.2 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

5.2 Bedrijven en milieuzonering

5.2.1 Inleiding

Met het doel te voorkomen dat als gevolg van het plan voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten optreedt moet worden getoetst of:

  • de voorgenomen ontwikkeling van invloed is op omliggende milieugevoelige objecten (woningen etc.) c.q. of de voorgenomen ontwikkeling een belemmering vormt voor de bedrijfsvoering van omliggende inrichtingen;
  • bestaande milieubelastende inrichtingen (bedrijven) van invloed zijn op de voorgenomen ontwikkeling.

Basis voor deze toetsing vormt de handreiking "Bedrijven en milieuzonering" (VNG, Den Haag, 2009), waarin richtafstanden zijn opgenomen voor diverse bedrijfstypen.

5.2.2 Analyse

Invloed plan op de omgeving
Het plan omvat de bouw van woningen en heeft derhalve geen milieubelastende invloed op de omgeving.

Invloed omliggende inrichtingen op plan
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de bedrijven in de directe omgeving, de SBI-code, de milieucategorie en de bijbehorende richtafstand, alsmede de werkelijke afstand tot het dichtstbijzijnde milieugevoelige object binnen het plangebied.

bedrijf   SBI-code   categorie   richt-
afstand  
werkelijke afstand  
Ouwelsestraat 1:
bedrijf in categorie 1  

div.  

1  

10 m  

32 m  
Ouwelsestraat 7:
detailhandel/dienstverlening/horeca  

47,561,63  

1  

10 m  

10 m  
Ouwelsestraat 8:
kerkgebouw  

9491  

2  

30 m  

19 m  

De milieugevoelige objecten van het plan liggen binnen c.q. grenzen aan de richtafstand van twee bedrijven/functies. Hieronder is de milieusituatie van die bedrijven/functies nader aangegeven.

  • Ouwelsestraat 7: detailhandel/dienstverlening/horeca
    Eén van de geprojecteerde woningen ligt binnen de richtafstand van dit adres, waar voorheen een supermarkt gevestigd was. Thans is er geen bedrijfsmatig gebruik van dit perceel. De bedrijfswoning is wel in gebruik.
    De nieuwe woningen vormt geen extra belemmering voor het gebruik van het bedrijfsperceel, omdat er reeds een woning (Ouwelsestraat 9) binnen de richtafstand ligt. Bovendien wordt aan de richtafstand van 10 meter, zoals opgenomen in VNG-handreiking, voldaan. De activiteiten op het bedrijfsperceel zullen overwegend inpandig plaatsvinden, waardoor de uitstraling naar de omgeving klein is. Op het moment dat een nieuwe invulling van het bedrijfsperceel aan de orde is, zal met het plaatsen van eventuele installaties rekening moeten worden gehouden met de omliggende woningen. Dit is overigens in de huidige situatie ook al het geval.
  • Ouwelsestraat 8: kerkgebouw
    Op dit adres staat een klein kerkgebouw zonder klokkentoren. De invloed van dit kerkgebouw op de omgeving is veel kleiner dan een gemiddeld kerkgebouw met klokkentoren. Het gebouw wordt feitelijk niet als kerk gebruikt, waardoor het alleszins acceptabel is dat binnen de richtafstand wordt gebouwd.

5.2.3 Conclusie

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen planologische belemmering voor het plan.