direct naar inhoud van 5.5 Geluid
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

5.5 Geluid

5.5.1 Inleiding

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen aan de regelgeving inzake geluidhinder. In de Wet geluidhinder (Wgh) wordt onderscheid gemaakt in verkeerslawaai en industrielawaai. In de Wgh zijn normen voor maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de (gevels van) geluidgevoelige objecten vastgelegd.

5.5.2 Analyse

Het plan omvat nieuwe geluidgevoelige objecten.

Verkeerslawaai
Op de omliggende wegen is het 30 km/uur-regime van toepassing. In het kader van de Wgh is geen onderzoek verplicht. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening heeft Van Mierlo Bouwfysisch ingenieursbureau uit Someren een akoestisch onderzoek uitgevoerd met het doel de gevelbelasting van de nieuwe woningen inzichtbaar te maken: rapport "Geluidstechnische berekeningen m.b.t. wegverkeerslawaai t.b.v. de nieuwbouw 4 woningen Ouwelsestraat/Schoolstraat te Gameren" (7 juni 2012, nr. V12.631). Het onderzoeksrapport is als bijlage 4 bijgevoegd.
Van Mierlo concludeert dat voor alle rekenpunten voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g, ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Ridderstraat, Prinses Margrietstraat, Schoolstraat en Ouwelsestraat.

Industrielawaai
Het plangebied ligt niet binnen een geluidszone van industrielawaai. Er is geen akoestisch onderzoek nodig.

5.5.3 Conclusie

Het aspect geluid vormt geen planologische belemmering voor het plan.