direct naar inhoud van 5.6 Geur
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

5.6 Geur

5.6.1 Inleiding

Bij ruimtelijke ontwikkelingen nabij agrarische bedrijven is het aspect geurhinder van belang. Er moet worden aangetoond dat het plan geen belemmering vormt voor agrarische bedrijven en dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van het plan.

5.6.2 Analyse

Er is bekeken of de onderhavige locatie binnen een geurcontour ligt van in de omgeving gelegen agrarische bedrijven.

In de omgeving van het plangebied ligt een aantal melkveehouderijbedrijven met minder dan 200 koeien. Hiervoor geldt binnen de gemeente Zaltbommel een vaste afstand van 100 meter tot geurgevoelige objecten die liggen binnen de bebouwde kom. Het betreft de volgende locaties:

  • Burgerstraat 21a
  • Nieuwstraat 13
  • Elskampseweg 4
  • Jan Stuversdreef 2
  • Middelstraat 1
  • Middelstraat 2

Het plangebied ligt niet binnen 100 meter van deze melkveehouderijen.

Op het adres Middelstraat 7 ligt een varkenshouderij. Deze varkenshouderij ligt op meer dan 100 meter van het plangebied, maar heeft een forse geurcontour. Er is voor deze veehouderij nader onderzoek verricht, het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage 5. Uit nader onderzoek is gebleken dat het plangebied voor een gedeelte ligt binnen de geurcontour van 2,0 OuE/m3 van deze varkenshouderij (zie onderstaande afbeelding).

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01_0008.jpg"

geurbelasting varkenshouderij Middelweg 7

Op 13 september 2012 heeft de gemeenteraad voor het plangebied een geurnorm van 3,0 OuE/m3 vastgesteld. Hierdoor kan het plangebied worden benut voor de bouw van geurgevoelige objecten. Het leefklimaat behorende bij een geurnorm van 3,0 OuE/m3 is 'redelijk goed'. Het leefklimaat ter plaatse van het plangebied is dus op zijn minst 'redelijk goed'. Door toedoen van de achtergrondbelasting is het leefklimaat 'goed'.

Een aanpassing van de geurnorm van het plangebied naar 3,0 OuE/m3 heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering of de belangen van de varkenshouderij aan de Middelstraat 7. De varkenshouderij is al overbelast op bestaande geurgevoelige objecten in de bebouwde kom van Gameren, die bovendien dichterbij zijn gelegen dan onderhavig plan.

5.6.3 Conclusie

De varkenshouderij Middelstraat 7 zorgt voor een geurcontour van meer dan 2,0 OuE/m3 voor het plangebied. Om de woningbouw op de locatie Schoolstraat 2 alsnog mogelijk te maken heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 september 2012 een geurnorm van 3,0 OuE/m3 voor het plangebied vastgesteld. Hierdoor kan het plangebied worden benut voor de bouw van geurgevoelige objecten.

Het aspect geurhinder veehouderijen vormt geen planologische belemmering voor het plan.