direct naar inhoud van 5.7 Luchtkwaliteit
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

5.7 Luchtkwaliteit

5.7.1 Inleiding

Het aspect luchtkwaliteit heeft betrekking op ruimtelijke ontwikkelingen die een negatieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit en op ruimtelijke ontwikkelingen die gevoelig zijn voor de luchtkwaliteit.

In het kader van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) moet worden aangetoond dat een ruimtelijke ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van vervuilende stoffen (fijnstof PM10 en stikstofdioxide NO2) in de lucht. Daarnaast is het in het kader van een goede ruimtelijke ordening van belang aan te tonen dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

5.7.2 Analyse

Door de toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van het plan in te vullen in de NIBM-rekentool (www.infomil.nl) kan eenvoudig worden beoordeeld of het plan al of niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van genoemde stoffen in de lucht. Op onderstaande afbeelding is het resultaat van de rekentool weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01_0009.jpg"

Uit de berekening volgt dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van stoffen in de lucht.

Aan de hand van de NSL-monitoringstool (www.rijksoverheid.nl) kan worden beoordeeld of ter plaatse van het plangebied sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daaruit volgt dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied.

5.7.3 Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen planologische belemmering voor het plan.