direct naar inhoud van 5.8 Flora en fauna
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

5.8 Flora en fauna

5.8.1 Inleiding

Ten behoeve van de bescherming van zeldzame of kwetsbare planten en dieren zijn twee wetten van toepassing. Middels de Natuurbeschermingswet 1998 worden waardevolle natuurgebieden beschermd. De Flora- en faunawet bevat een soortenbescherming.

5.8.2 Analyse

Met het doel de geschiktheid van het plangebied voor beschermde soorten inzichtelijk te maken heeft LWM Ingenieursbureau voor land-water-milieu uit Heiloo een quickscan natuurwaarden uitgevoerd: rapport "Quickscan Flora en Fauna Schoolstraat 2 te Gameren" (22 juni 2012, nr. P12.0502). Het onderzoeksrapport is bijgevoegd als bijlage 6.

LWM concludeert dat de onderzochte projectlocatie op zichzelf geen bijzondere ecologische waarde heeft en, behoudens een nest van de huiszwaluw, geen tot zeer weinig beschermde soorten aan deze locatie verbonden zijn voor hun vaste rust- en/of nestelplaats. Hieronder zijn de aanbevelingen uit het rapport van LWM geciteerd en is aangegeven op welke wijze daarmee wordt omgegaan.

 • Geen werkzaamheden uitvoeren tijdens het broedseizoen van vogels en in het bijzonder het broedseizoen van de huiszwaluw (15 maart tot en met augustus).
  Indien door uitloop van werkzaamheden toch verstorende werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd, dient men dagelijks te controleren op de aanwezigheid van bewoonde nesten op de projectlocatie en de omgeving van de werkzaamheden. Wanneer bewoonde nesten worden aangetroffen en de werkzaamheden kunnen leiden tot verstoring, dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot het broedsel het nest verlaten heeft.
  Alleen de werkzaamheden betreffende de sloop van de bestaande bebouwing kunnen van invloed zijn op de huiszwaluw. Deze werkzaamheden zullen buiten het broedseizoen worden aangevangen c.q. uitgevoerd. Bij het uitvoeren van sloopwerkzaamheden tijdens het broedseizoen zullen deze aanbevelingen in acht worden genomen.
 • Aangezien de huiszwaluw ieder broedseizoen terugkeert naar zijn oorspronkelijke nestelplaats, wordt het aanbevolen om de nieuw te bouwen gevel aan de westzijde te voorzien van één of meerdere kunstnesten onder de dakoverstek. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden aan de huiszwaluw om terug te keren naar zijn oorspronkelijke nestelplaats.
  Daarnaast wordt aanbevolen om dakoverstekken toe te passen waarbij deze in een lichte kleur worden uitgevoerd. Huiszwaluwen nestelen bij voorkeur onder dakoverstekken met een lichte kleur.
  Het aanbrengen van een of meerdere kunstnesten wordt overwogen.
 • Verder is altijd de zorgplicht van toepassing, op basis waarvan door iedereen voldoende zorg in acht moet worden genomen voor de in de natuur levende flora en fauna en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door buiten kwetsbare periodes (het voortplantings- en winterslaapseizoen) te starten met werkzaamheden en het gefaseerd werken om dieren de kans te geven om te vluchten. Op de betreffende locatie zijn naar onze mening momenteel voldoende vluchtmogelijkheden aanwezig waardoor het gefaseerd werken niet nodig is.
  De initiatiefnemer is bekend met de zorgplicht.

Omdat er naast vogels geen beschermde soorten in het plangebied zijn aangetroffen en het gebied daartoe ook niet geschikt lijkt, en omdat verstoring van vogels door de werkzaamheden niet wordt verwacht indien buiten het broedseizoen wordt gewerkt, is er geen ontheffing van de Flora- en faunawet nodig.

5.8.3 Conclusie

Het aspect flora en fauna vormt geen planologische belemmering voor het plan.