direct naar inhoud van 2.1 Huidige situatie en omgeving
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

2.1 Huidige situatie en omgeving

Het dorp Kerkwijk ligt op een stroomrug ten zuidoosten van Zaltbommel. Het dorp vertoont een bebouwingsbeeld dat gekenmerkt wordt door een patroon van open, gespreide lintbebouwing langs een aantal straten met hier een daar een kleine bebouwingscluster. Het historische stratenpatroon en het karakteristieke, landelijke (voormalige agrarische) bebouwingsbeeld is goed bewaard gebleven. Tussen de bebouwing liggen grote percelen groen en percelen die nog in agrarisch gebruik zijn. De bebouwing bestaat voor het grootste deel uit kleine vrijstaande woningen en voormalige boerderijen, waaronder een aantal traditionele T-boerderijen. Een aantal van deze boerderijen zijn op vliedbergen gebouwd. Het oudste deel van de dorpskern, het gebied met de grootste bebouwingsconcentratie, bevindt zich rond de NH-kerk.

De bebouwingscluster rond het kruispunt van de Delwijnsestraat en de Walderweg, waarvan het projectgebied deel uitmaakt, is later ontstaan. Het terrein gelegen tussen deze straten en de Hogenhofstraat is tot het midden van de vorige eeuw onbebouwd gebleven. In het begin van de vijftiger jaren is daar het raadhuis van de toenmalige gemeente Kerkwijk neergezet. Dit gebouw heeft sindsdien het ruimtelijke beeld van dit deel van het dorp bepaald.

Het projectgebied wordt omsloten door de Walderweg, de Delwijnsestraat en de Hogenhofstraat. Het raadhuis is met zijn voorgevel gericht op de Walderweg, de verbindingsweg tussen Ammerzoden en Gameren.

Het raadhuis en de voormalige dienstwoning (zie onderstaande foto) vormen tezamen één ruimtelijk geheel. Ze zijn tegelijk gebouwd en de woning is altijd in gebruik geweest als dienstwoning van het gemeentehuis. De functionele relatie tussen deze twee is echter opgeheven vanaf het moment dat het raadhuis zijn bestaande functie had verloren. Beide bouwwerken bestaan uit twee verdiepingen en een zadeldak. De bouwhoogte van het raadhuis is echter hoger dan de woning doordat het raadhuis een verhoogd liggende begane grond en een grotere verdiepingshoogte heeft.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01_0004.jpg"

De architectuur van beide gebouwen is sober maar van een hoge kwaliteit. De panden zijn een kenmerkend voorbeeld van de naoorlogse overheidsarchitectuur. Ze vormen een ensemble met een hoge cultuurhistorische waarde.

Hierdoor is ervoor gekozen om het oudste deel van het raadhuis te behouden. In het betreffende deel van het raadhuis zijn inmiddels 6 appartementen gerealiseerd.

Achter het oudste deel van het raadhuis is een aanbouw gebouwd. De aanbouw is later toegevoegd en heeft geen cultuurhistorische waarde. Deze aanbouw is inmiddels gesloopt. Op deze plek zijn 6 rug-aan-rugwoningen gerealiseerd.

Ten westen van het raadhuiscomplex ligt een groen gebied dat is ingeplant met populieren. Het is onbebouwd en heeft een zeer groene uitstraling. De eigenheid van het gebied wordt geaccentueerd doordat het projectgebied lager ligt dan de omliggende wegen en wordt omgeven door een watergang.

Aan de kant van de Hogenhofstraat ligt de voormalige gemeentewerf. Deze opslagplaats maakt een rommelige indruk en heeft een negatieve invloed op de directe omgeving. Het zelfde geldt voor de huidige parkeerplaats die deel uitmaakt van het depot. De parkeerplaats en de gemeentewerf zijn verhard en worden omzoomd door lage begroeiing. Deze lage begroeiing onttrekt de parkeerplaats en de gemeentewerf aan het zicht en zorgt er voor dat beide elementen als minder storend worden ervaren. Nadeel van deze begroeiing is echter dat deze de ruimtelijke eenheid van het gebied verstoort.