direct naar inhoud van 2.2 Het stedenbouwkundig plan
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

2.2 Het stedenbouwkundig plan

De bijzondere kwaliteiten van de locatie, die een gevolg zijn van de ligging binnen Kerkwijk, het uitgesproken groene karakter en als plaats van het voormalige raadhuis vragen om een geheel eigen benadering als het gaat om de nieuwe stedenbouwkundige invulling. Traditionele verkavelings-patronen, die ook op willekeurige andere plekken binnen Kerkwijk passend zouden kunnen zijn, zouden geen recht doen aan de betekenis van deze locatie.

Daarom is ervoor gekozen om een beperkt aantal clusters van bebouwing te plaatsen binnen de groene setting van de plek. De bebouwing voegt zich als het ware in het groen, met respect vóór het groen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01_0005.jpg"

Het stedenbouwkundige plan (versie maart 2010)

Voor de ontwikkeling van het projectgebied is een aantal stedebouwkundige uitgangspunten geformuleerd. Naast een aantal algemene randvoorwaarden worden er eisen gesteld aan de ontsluiting van de locatie, de verschillende bebouwingstypen en het parkeren. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze elementen.

2.2.1 Algemene randvoorwaarden

De bijzondere betekenis van de locatie binnen de structuur van Kerkwijk moet worden gerespecteerd. Dat betekent dat de volgende randvoorwaarden in acht moeten worden genomen:

  • het gebied moet niet worden volgebouwd;
  • de bebouwing moet in het groen staan;
  • de sfeer van het groen moet worden gehandhaafd.

Het gebied verkavelen voor normale rijtjeswoningen, twee-onder-één kappers of villa's is dus niet aan de orde en zou geen recht doen aan de betekenis van de plek. Aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit worden hoge eisen gesteld, wat inhoudt dat architectuur van hoog niveau wordt verlangd.


2.2.2 De ontsluiting van de locatie

Ter ontsluiting van de nieuwe woonbebouwing wordt een doodlopend straatje aangelegd dat aansluit op de Hogenhofstraat. Dit straatje wordt grotendeels gerealiseerd op een terrein dat momenteel ook al verhard is. Het loopt door tot aan de westrand van het perceel van de woning Walderweg 4 (zie het stedenbouwkundige plan).

2.2.3 Voormalig raadhuis en de nieuwbouw met de rug-aan-rug-woningen

Het oudste deel van het voormalige raadhuis is vanwege de cultuurhistorische waarde en de grote ruimtelijke kwaliteit behouden.


Het voormalige raadhuis is verbouwd tot zes koopappartementen. De aanbouw van het raadhuis is gesloopt en is vervangen door een vrijstaand gebouw dat haaks staat op het raadhuis. Het volume biedt plaats aan een zestal rug-aan-rug woningen en bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Zowel het volume als het vloeroppervlak van dit nieuwe gebouw is kleiner dan het volume van het bestaande hoofdgebouw. Een tweede vrijstaand gebouw biedt plaats aan nog vier rug-aan-rug woningen.


Doordat is gekozen voor rug-aan-rugwoningen is er geen sprake van een nadelige achterkantsituatie. De woningen aan de buitenkant zijn georiënteerd op de Delwijnsestraat, aan de binnenkant zijn de woningen gericht op het hofje, waardoor een prettige binnenruimte ontstaat.


In fase 1 zijn zes rug-aan-rug woningen en 6 appartementen gerealiseerd. Fase 2 heeft betrekking op de realisatie van twaalf 12 rijwoningen en de overige 4 rug-aan-rugwoningen.


De nieuwbouwvolumes vormen met het voormalige raadhuis een ruimtelijke ensemble. De tien rug-aan-rug woningen vallen in het goedkope koopsegment.

2.2.4 Vrijstaande woningen en bestaande dienstwoning

Ten zuiden van de voormalige dienstwoning Walderweg 4, worden drie vrijstaande woningen gebouwd, bestemd voor de vrije sector. Deze woningen moeten hun eigen verschijningsvorm en uitstraling hebben. De drie woningen zijn gericht op het groene plantsoen ten westen van de Walderweg. De voorgevelrooilijn van de drie woningen verspringt (behoud dorpskarakter). De kavelgrootte is ca. 500 en 600 m2.

2.2.5 Eengezinswoningen

Nabij de huidige locatie van de gemeentewerf worden twee rijtjes met eengezinswoningen gebouwd. In totaal is sprake van twaalf woningen. De maximale hoogte bedraagt twee bouwlagen met een kap. De woningen hebben een voor- en achtertuin en zijn gesitueerd aan een groen erf, dat uitkijkt op het boomrijke westelijke deel van de locatie. Voor deze woningen geldt een zodanige architectuur dat visueel geen sprake is van 12 gelijke woningen.

2.2.6 Parkeren

IIn het projectgebied liggen in de toekomst 32 woningen. Voor deze woningen geldt de gemiddelde gemeentelijke parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per woning. Dat betekent dat de totale parkeerbehoefte in het projectgebied 64 parkeerplaatsen bedraagt. Voor de 3 vrijstaande woningen en de voormalige dienstwoning geldt het uitgangspunt dat de benodigde parkeerruimte op eigen terrein kan worden gevonden. Voor de overige 28 woningen worden 56 parkeerplaatsen aangelegd en ingericht . Langs de doodlopende straat worden 40 parkeerplaatsen aangelegd die gebruikt kunnen worden door de bewoners van de eengezinswoningen en 8 van de 10 rug-aan-rug woningen. Op het pleintje voor het voormalige gemeentehuis is ruimte voor circa 16 parkeerplaatsen, te gebruiken door de bewoners van de 6 appartementen in het voormalige raadhuis en de resterende 2 rug-aan-rug woningen.

Een en ander houdt in dat in het projectgebied voldoende ruimte gevonden kan worden voor de noodzakelijke parkeerruimte waarbij tevens voldaan kan worden aan de gemeentelijke parkeernorm. De gemeentewerf en de parkeerplaats zijn door het functieverlies van het gemeentehuis gebiedsvreemde elementen geworden. Met de herinrichting van het gebied wordt aan ruimtelijke kwaliteit gewonnen. Met het vervangen van de voormalige gemeentewerf met het bijbehorende parkeerterrein worden verstorende ruimtelijke factoren geëlimineerd en komt er ruimte vrij voor een meer passende, hoogwaardige invulling van het terrein in een groene setting.