direct naar inhoud van 3.1 Ruimtelijk beleid
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

3.1 Ruimtelijk beleid

Het projectgebied is een inbreidingslocatie in het bestaande dorp. Bouwen op een dergelijke locatie past in het beleid van zuinig ruimtegebruik dat door Rijk en provincie wordt bevorderd en dat op provinciaal niveau ook is vastgelegd in de provinciale structuurvisie (het Streekplan Gelderland 2005).

3.1.1 Structuurvisie Gelderland

Sinds 1 juli 2008 is het streekplan op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening een structuurvisie. Hoofddoel van het provinciale beleid is het scheppen van ruimte voor alle verschillende functies in de wetenschap dat het beschikbare oppervlak beperkt is. In de woningbouw zal, meer dan in het verleden, aandacht moeten zijn voor de kwaliteit van het woningaanbod. Het gaat niet alleen om de aantallen, maar ook om de behoefte wat betreft doelgroep, prijsklasse, huur/koop, voorzieningen of omgevingskwaliteit. De woningmarkt is steeds meer regionaal en om beter aan te kunnen sluiten bij de gewenste kwaliteiten geeft de provincie alleen indicaties voor de bouwopgave op regionaal niveau en niet per gemeente.

De provincie vraagt gemeenten eerst en vooral te kijken naar de mogelijkheden die het bestaande bebouwde gebied heeft. Door vernieuwing en herstructurering (inbreiding) kan extra beslag op de nog open ruimte door uitbreiding beperkt blijven. Verder is het provinciale beleid erop gericht het aanbod aan woningen en woonmilieus goed af te stemmen op de voorkeuren van de bewoners. Er is vooral behoefte aan woningen voor ouderen en starters en aan landelijke en centrumstedelijke woonmilieus.

3.1.2 Visie op Wonen en Werken 2002 -2010

In 2003 heeft de gemeenteraad van Zaltbommel de Visie op Wonen en Werken 2002-2010 vastgesteld. In die visie wordt een afweging gemaakt tussen de woon- en werklocaties die op de korte en de middellange termijn worden ontwikkeld. Inbreidingslocaties hebben in deze afweging, in navolging van het streekplanbeleid, prioriteit. De locatie van het voormalige stadhuis van Kerkwijk is in deze visie als potentiële inbreidingslocatie opgenomen.De Visie Wonen en Werken 2002-2010 benoemt de locaties die op de korte en middellange termijn kunnen worden ontwikkeld. De raadhuislocatie in Kerkwijk komt in de Visie niet voor bebouwing in aanmerking, omdat met bebouwing afbreuk gedaan zou worden aan de aantrekkelijke groene entree van het dorp. Het feit dat daar met dít plan van wordt afgeweken vraagt om een nadere motivatie. Deze moet worden gevonden in het feit dat de Visie Wonen en Werken niet het kader is waarbinnen gedetailleerd naar alle mogelijke invullingen van potentiële ontwikkellocaties is gekeken. Tegen die achtergrond is het verklaarbaar dat de gedachte aan bebouwing van deze locatie het beeld oproept van het verdwijnen van het groen in combinatie met vormen van (woon-)bebouwing die tot het dagelijkse referentiekader behoren. Dat een dergelijke ontwikkeling ongewenst is, is terecht. Begrijpelijk is, dat dit heeft geleid tot het afwijzen van de plek als potentiële bouwlocatie.Nu echter door bijzondere omstandigheden, namelijk de wens van het gemeentebestuur om het raadhuis af te stoten, de gelegenheid ontstond om expliciet naar de toekomst van de locatie te kijken, ontstond een nieuwe situatie. De vraag was nu of met behoud van de meest kenmerkende kwaliteiten van de plek, een goede invulling mogelijk is. Naar ons oordeel voldoet het ontworpen plan aan de vereiste criteria.De resultaten van het bodemonderzoek geven aan dat er geen milieuhygiënische belemmeringen bestaan voor het voorgenomen functies.