direct naar inhoud van 3.2 Woningbouwbeleid
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

3.2 Woningbouwbeleid

3.2.1 Woonvisie Gelderland

Op basis van de algemene tendens die erop gericht is om de bevoegdheden van Rijk en provincie zoveel mogelijk te decentraliseren heeft de provincie met het huidige streekplan de gemeenten meer vrijheid gegeven om invulling te geven aan de eigen woningbouwprogrammering. Het belangrijkste provinciale beleidsdocument op dit gebied is deel c van de Woonvisie Gelderland en als vervolg hierop het vastgestelde Kwalitatief Woonprogramma (afgekort KWP) 2005-2014 regio Rivierenland.


Het uitgangspunt is om in iedere kern van de gemeente te bouwen conform behoefte. De doelgroepen van beleid zijn starters en senioren. Circa 40% van het totale woningprogramma dient te bestaan uit sociale huur en koopwoningen (tot € 170.000,-).


Het woningbouwbeleid in de provincie Gelderland is verder gericht op de herstructurering en de transformatie van bestaande gebieden boven het ontwikkelen van woningen op uitbreidingslocaties. Voorts wil de provincie de bouw van levensloopbestendige woningen en wijken bevorderen en de verscheidenheid en de ruimtelijke identiteit van de woongebieden vergroten en versterken.


De invulling van deze inbreidingslocatie waarbij de bestaande functies worden gewijzigd ten behoeve van wonen voor verschillende doelgroepen is in overeenstemming met het provinciaal woningbouwbeleid.


3.2.2 Kwalitatief Woonprogramma 2005-2014 regio Rivierenland & Visie Wonen en werken 2002-2010

Het gemeentelijke woningbouwbeleid is vastgelegd in het Kwalitatieve woningbouwprogramma 2005-2014 en de gemeentelijke nota "Visie Wonen en werken 2002-2010". In het beleid wordt extra aandacht geschonken aan de woonbehoefte van senioren, starters en minder validen. De woningbouwbehoefte in Kerkwijk is in beeld gebracht door middel van het beleidskader Wonen Bommelerwaard.


Om tegemoet te komen aan de woningbouwbehoefte in Kerkwijk is - in samenhang met de woningbouw op andere locaties - het volgende woningbouwprogramma op de onderhavige locatie van toepassing:

  • Koop goedkoop: 38%
  • Koop middelduur: 45%
  • Koop duur: 17%

De twaalf eengezinswoningen zijn woningen in het middeldure segment (39%). De zes appartementen en de tien rug-aan-rugwoningen vallen in het goedkope segment (51%). De drie vrijstaande woningen vallen in het dure segment ((10%). Deze verdeling sluit aan op de bovenvermelde percentages.