direct naar inhoud van 4.3 Archeologie en cultuurhistorische waarden
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

4.3 Archeologie en cultuurhistorische waarden

Bij het maken van ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden met het bekende en het nog niet bekende archeologische "bodemarchief". De cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Gelderland fungeert daarbij als toetsingskader. Volgens deze kaart geldt voor het onderzoeksgebied een middelhoge kans op het aantreffen van archeologische sporen. Op grond hiervan en op grond van de aanwezigheid van oeverafzettingen, gold bij de aanvang van het onderzoek voor het projectgebied een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de IJzertijd tot en met de Late middeleeuwen

Uit de resultaten van het onderzoek d.d. mei 2006 blijkt in het projectgebied geen indicatoren zijn aangetroffen. Twee archeologische indicatoren zijn aangetroffen en liggen ten zuiden van de Hogenhofstraat op een terrein met een hoge archeologische waarde (AMK-nummer 3996). Deze locatie maakt geen deel uit van het projectgebied.

In het overige deel van het onderzoeksgebied zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Er worden geen aanbevelingen gedaan voor een vervolgonderzoek. Een kopie van het onderzoek is als bijlage toegevoegd bij dit projectbesluit.