direct naar inhoud van 4.5 Flora en fauna
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

4.5 Flora en fauna

De Flora- en faunawet is per 1 april 2002 van kracht. In deze wet is in artikel 2 de zorgplicht opgenomen. Deze plicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Deze zorgplicht houdt in ieder geval in dat iedereen die weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor de flora of fauna zal hebben verplicht is deze handelingen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd. Bij het verlenen van een vergunning op grond van het bestemmingsplan, dienen de verbodsbepalingen artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet in acht te worden genomen. Dat houdt in dat, voorafgaand aan de verlening van een vergunning, onderzoek dient te worden uitgevoerd naar het voorkomen van dier- en plantsoorten die op grond van de Flora- en faunawet bescherming genieten.

Ten behoeve van het voormalige bestemmingsplan is in 2007 een ecologisch onderzoek verricht. Dat onderzoek is als bijlage aan dit bestemmingsplan toegevoegd. De conclusies van dit onderzoek kunnen als volgt worden samengevat.

Er zijn in het gebied geen beschermde soorten aangetroffen die een ontheffing op basis van de Flora- en faunawet noodzakelijk maken. Er zijn wel licht beschermde soorten aangetroffen. Deze vallen echter onder de vrijstellingsregeling voor een aantal algemeen voorkomende soorten die in de wet is opgenomen. Wel is er een aantal vogelsoorten aangetroffen waarvoor geen ontheffing kan worden verleend. Om verstoring van deze vogels zoveel mogelijk te voorkomen dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen te worden gestart. In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn geen van de in of bij het projectgebied gelegen gronden aangewezen als beschermd natuurgebied.