direct naar inhoud van 4.7 Geluid wegverkeer
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

4.7 Geluid wegverkeer

Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij een ruimtelijke planontwikkeling, ter waarborging van een akoestisch goed woon- en leefklimaat, rekening te worden gehouden met het aspect wegverkeerslawaai. Daarbij gaat het alleen om het geluid van het wegverkeer op wegen met een maximale snelheidslimiet van 50 km/uur of hoger. Het geluid van het verkeer op wegen of woonerven waar een maximale snelheidslimiet geldt van 30 km/uur of hoger hoeft op basis van artikel 74 lid 2 van de Wet geluidhinder (Wgh) niet mee te tellen bij de berekening van de geluidbelasting.


Het nieuwe woongebied ligt deels in een woonwijk die ingericht is als 30 km-gebied. Dit biedt de garantie dat nergens in het projectgebied een locatie ligt met een geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai die de voorkeursgrenswaarde van 48 d(B) overstijgt. Een akoestisch onderzoek is naar dit onderdeel niet noodzakelijk. De locatie ligt echter ook langs een provinciale weg en de Delwijnsestraat. Ter plaatse geldt op de provinciale weg (N832) en de Delwijnsestraat een maximum snelheid van 50 km/u. In verband met de geluidsbelasting ten gevolge van deze provinciale wegen is een geluidsonderzoek uitgevoerd.

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden in de rekenpunten 6 - 9 en 11 tengevolge van de geluidsbelasting van provinciale weg (N832). Voor deze woningen zijn door het college van burgemeester en wethouders bij besluit 27 november 2008 hogere grenswaarden vastgesteld.


Het onderzoek (juni 2008) en het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden is als bijlage aan dit bestemmingsplan toegevoegd.