direct naar inhoud van 4.9 Externe veiligheid
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

4.9 Externe veiligheid

Externe veiligheid algemeen

Externe veiligheid betreft de beheersing van de risico's en richt zich op het gebruik, de opslag, de productie van gevaarlijke stoffen en het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen).


Voor inrichtingen (bedrijven) is het "Besluit externe veiligheid inrichtingen" van belang. In dit besluit wordt externe veiligheid in artikel 1 omschreven als "de kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen de inrichting waar een gevaarlijke stof betrokken is".


Voor transport is de "Wet vervoer gevaarlijke stoffen" van belang. Daarnaast is een aantal besluiten en regelingen vastgesteld waarin het beleid verder uitgewerkt is. Totdat wettelijke verankering van de risiconormen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft plaatsgevonden dient de externe veiligheid van de toekomstige woningen tevens te worden getoetst aan de hand van de "Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" (Ministeries van VROM, V & W, BZ & K, 2005)Beoordeling externe veiligheid projectgebied

  • In of nabij het projectgebied zijn geen inrichtingen aanwezig waarop het Besluit externe veiligheid van toepassing is;
  • In of nabij het projectgebied is tevens geen inrichting aanwezig waarop het Vuurwerkbesluit van toepassing is;
  • Nabij het projectgebied bevinden zich geen wegen of spoorwegen waarop frequent vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt dat een belemmering kan vormen voor de voorgestelde ruimtelijke ontwikkeling.