direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Juridisch kader projectbesluit
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

Hoofdstuk 6 Juridisch kader projectbesluit

Het projectbesluit bestaat uit een ruimtelijke onderbouwing en een verbeelding. De verbeelding geeft het projectgebied weer.


In de ruimtelijke onderbouwing wordt verwezen naar de conceptregels en de conceptverbeelding van het te zijner tijd nog in procedure te brengen bestemmingplan, die één op één deel uitmaken van het projectbesluit


Deze conceptverbeelding en deze conceptregels geven het kader van het projectbesluit aan en vormen in die zin het voor de burgers juridisch bindende kader van het projectbesluit.


Als aanvragen passen het binnen de conceptregels en -verbeelding geschetste kader dient bouwvergunning verleend te worden.


De conceptverbeelding (schaal 1:1.000) heeft de rol van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding is getekend op een bijgewerkte en digitale kadastrale ondergrond. De regels regelen de gebruiksmogelijkheden van de gronden, de bouwmogelijkheden en de gebruiksmogelijkheden van de aanwezige en/of op te richten bebouwing. De ruimtelijke onderbouwing heeft een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing van het projectbesluit en bij de uitleg van de verbeelding
en regels. Bij het opstellen van het onderhavige projectbesluit is aansluiting gezocht bij de in de
Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangspunten.