direct naar inhoud van Artikel 5 Algemene aanduidingsregels
Plan: Nederhemert, Molenpad 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.NHNBP20100011-OW01

Artikel 5 Algemene aanduidingsregels

5.1 Molenbiotoop
5.1.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' gelden nadere regels voor het beschermen van de functie van de buiten het plangebied voorkomende molen als werktuig en van de waarde als landschapsbepalend element.

5.1.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
a Vergunningplichtige werken

Het is verboden op of in de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegde gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:

  • 1. het ophogen van gronden, voorzover dit gepaard gaat met bouwen;
  • 2. het planten van bomen, hoog opgaande heesters en andere hoog opgaande begroeiing.
b Uitzonderingen

Het onder 5.1.2 onder a vervatte verbod geldt niet voor de werken of werkzaamheden:

  • 1. binnen het kader van het op de bestemming van die gronden gerichte normale onderhoud en beheer, dan wel die welke voortvloeien uit het normale gebruik;
  • 2. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een aanleg - of omgevingsvergunning is verleend;
  • 3. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren.
c Verlening

De onder 5.1.2 onder a bedoelde werken of werkzaamheden zijn toelaatbaar, indien door die werken en werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, het huidige en/of toekomstig functioneren van de molen als werktuig door windbelemmering, de waarde van de molen als landschapselement en de cultuurhistorische waarde, niet onevenredig in gevaar kan worden gebracht. Hiertoe wordt advies ingewonnen bij een terzake deskundige.