Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Nieuwaal, Kerkstraat 24a
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.NWLBP20130012-OW01

Artikel 3 Agrarisch met waarden - Landschap

 
3.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Agrarisch met waarden - Landschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. bescherming, instandhouding en versterking van de landschaps- en natuurwaarden zoals landschapsvisuele, cultuurhistorische en ecologische waarden;
 2. nevenactiviteiten;
 3. extensieve dagrecreatie,
alsmede voor:
 1. agrarische gronden;
 2. toegangswegen en -paden, in- en uitwegen en overig verblijfsgebied;
 3. parkeervoorzieningen;
 4. groenvoorzieningen, waaronder landschappelijke inpassing;
 5. duurzame energievoorzieningen;
 6. voorzieningen van openbaar nut;
 7. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden van water, bergen, aan- en afvoeren van water en natuurvriendelijke oeverzones langs watergangen.
3.2 Bouwregels
 
3.2.1 Algemeen
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten
behoeve van de bestemming en voorts met inachtneming van de volgende regels.
 
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
 1. lage tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen zijn toegestaan;
 2. erf- en terreinafscheidingen waarvan de bouwhoogte niet meer dan 1 m mag bedragen;
 3. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 2 m mag bedragen.
3.3 Specifieke gebruiksregels
 
3.3.1 Landschaps- en natuurwaarden
Ter plaatse van de bestemming zijn de gronden mede aangewezen voor bescherming en instandhouding van openheid van het landschap.
 
3.3.2 Strijdig gebruik
Onder gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval verstaan:
 1. het gebruik van de gronden als paardenbak;
 2. het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen, uitgezonderd voor zover toegestaan;
 3. het gebruik van gronden voor fruitteelt en boomgaarden binnen een afstand van 50 m tot (bedrijfs)woningen inclusief tuinen en erven, sport- en recreatievoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen, uitgezonderd voor zover:
  1. het de vervanging van bestaande fruitteelt en boomgaarden betreft;
  2. geen gebruik wordt gemaakt van gewasbestrijdingsmiddelen, dan wel indien gewasbestrijdingsmiddelen worden toegepast wordt voorzien in een windcirkel en gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.